Warszawa 22 października 2019 r.

 

         Zarząd S.M. „Wyżyny” powyżej przedstawia mapę z projektem podziału nieruchomości wielobudynkowej dz. ewid. nr 13 o pow. 128 290 m2 na nieruchomości jednobudynkowe i teren wspólny. Mapa powyższa była prezentowana na spotkaniu z mieszkańcami ul. Kazury, które odbyło się w NOK-u w dn. 08.10.2019 r.

        W dalszym ciągu oczekujemy na „zaświadczenie” potwierdzające prawo własności w/w działki przez S.M. „Wyżyny”. W następnej kolejności wystąpimy o zatwierdzenie w/w projektu podziału.

 

 

 

Warszawa 18.10.2019 r.

UWAGA CZŁONKOWIE POSIADAJĄCY SPÓŁDZIELCZE PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH.

W związku z zebraniem z mieszkańcami ul. Kazury, poświęconym przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów we własność, podajemy poniżej informacje dla tych osób, które w spotkaniu nie wzięły udziału. Informacje te stanowią uaktualnienie widniejących od 17.01.2019 r. na stronie internetowej Spółdzielni wyjaśnień Urzędu Dzielnicy Ursynów i S.M. WYŻYNY.

Ponownie stwierdzamy, że członkowie zamieszkali przy ul. Kazury (za wyjątkiem budynków przy ul. Kazury 1 i 5), jak i wszyscy inni Członkowie Spółdzielni posiadający własnościowe lub lokatorskie prawa do lokali nie muszą czynić żadnych działań dla uzyskania prawa własności gruntu działek, na których stoją ich budynki i skorzystania z 98% bonifikaty.

Wszystkie czynności wykonuje Spółdzielnia i do dnia dzisiejszego zrobiła wszystko, co zgodnie z przepisami zrobić należało. Już w październiku 2018 r. złożony został wniosek o wydanie zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, co zgodnie z postanowieniem ustawy powinno skutkować skróceniem tej procedury do 4 miesięcy. W styczniu 2019 r. złożono kolejny wniosek o przyspieszenie wydania zaświadczeń, w trybie, który powinien skutkować skróceniem procedury do 30 dni. Niestety z przyczyn niezależnych od Spółdzielni, z uwagi na niewydolność Urzędu Dzielnicy Ursynów, terminy te nie zostały dotrzymane. W marcu 2019 r. Spółdzielnia złożyła oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej w wysokości 1% rocznie, przez okres 99 lat, w odniesieniu do udziałów w gruncie związanych z lokalami przeznaczonymi do prowadzenia działalności gospodarczej, będącymi własnością S.M. WYŻYNY. Pozwoliło to uniknąć nadmiernych opłat, jakie wynikają z obowiązujących obecnie przepisów. W uzupełnieniu opisanych wyżej działań, w sierpniu 2019 r. złożone zostało 126 oświadczeń dotyczących wszystkich nieruchomości S.M. WYŻYNY, zgodnie z opublikowanym przez Urząd Dzielnicy formularzem określającym wymagane informacje.

W dalszym ciągu czekamy na zaświadczenia potwierdzające przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, co pozwoli na złożenie wniosku o wniesienie opłaty jednorazowej i w konsekwencji skorzystanie z bonifikaty uchwalonej przez Radę Warszawy. Nie istnieje żaden termin graniczny, którego przekroczenie z przyczyny zbyt późnego uzyskania zaświadczeń o przekształceniu, uniemożliwiłoby uzyskanie bonifikaty, czy powodowało poniesienie z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Spółdzielnia dokonuje wszystkich, przewidzianych prawem działań, monitoruje zmiany w przepisach i jest w ciągłym kontakcie z Urzędem Dzielnicy.

Apelujemy o cierpliwość i nie dawanie posłuchu plotkom, a w szczególności wprowadzającym w błąd wpisom zamieszczanym w internecie, w mediach społecznościowych, przez osoby nieodpowiedzialne i nie mające dostatecznej wiedzy na ten temat.

                                                                                                                                                              ZARZĄD S. M. „WYŻYNY”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 20.09.2019 r.

UWAGA MIESZKAŃCY.

Informujemy, że ze względu na problemy techniczne ( zakłócenia fal radiowych ) pełne uruchomienie systemu szlabanów na enklawie Kazury - Pileckiego nastąpi z kilkudniowym opóźnieniem. Przewidywany termin to 24 - 25 września po przetestowaniu działania urządzeń.
                                                                                                                                                                        ZARZĄD S. M. „WYŻYNY”

 

 UWAGA !

Przypominamy, że system szlabanów, do którego wydawane są obecnie karty dostępu będzie zainstalowany wyłącznie w enklawie KAZURY - PILECKIEGO. Członkowie zamieszkali przy innych ulicach mają prawo otrzymać karty dostępu, ale szlabany na innych ulicach  - NIE BĘDĄ ZAINSTALOWANE.

                                                                                                                                                                        ZARZĄD S. M. „WYŻYNY”

Warszawa 28.08.2019 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA SYSTEMU SZLABANÓW
NA ENKLAWIE WYŻYNY Zachód (Kazury-Pileckiego).


1. Rozpoczęcie działania szlabanów planowane jest na poniedziałek, 16 września 2019 r. o godz. 12:00. 

2. Wydawanie kart dostępu umożliwiających wjazd rozpocznie się dla wszystkich uprawnionych mieszkańców SM „Wyżyny” we wtorek, 3 września 2019 r. i będzie prowadzone przez cały czas funkcjonowania szlabanów.

3. Mieszkańcy ul. Kazury i Pileckiego odbierać będą karty w Dziale Członkowsko - Mieszkaniowym przy ul. Kazury 28, a mieszkańcy ulic Na Uboczu, Braci Wagów, Meander, Belgradzkiej, Małej Łąki, Małcużyńskiego, Żabińskiego w Dziale Lokali Użytkowych przy ul. Kazury 28.

4. Wydawanie kart odbywać się będzie w okresie od 3 do 6 września br. w godz. 8:00 - 18:00, a później w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 9:00 - 17:00, w każdy wtorek i środę 8:00 - 16:00, a w piątki w godz. 8:00 - 13:30. 

5. Opłata za 1 kartę jest równa kosztowi produkcji i aktywacji ponoszonemu przez Spółdzielnię i wynosi 20 zł.

6. Wpłat gotówkowych dokonać można w kasie Spółdzielni przy ul. Kazury 5 (tylko członkowie SM „Wyżyny”), czynnej w okresie od 3 do 6 września br. w godz. 8:00 - 18:00, a przed tym okresem i po nim w poniedziałki i czwartki w godz. 11:00 - 17:00, w środę w godz. 9:00 - 15:00 oraz przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto SM „Wyżyny” nr 84 1020 1156 0000 7902 0006 7421. 

7.  Na przelewie lub przekazie pocztowym należy zamieścić adnotację: „opłata za kartę dostępu” , imię i nazwisko właściciela wraz z adresem mieszkania w zasobach spółdzielni.

8. Członków Spółdzielni zamierzających dokonać wpłaty w kasie zachęcamy do wcześniejszego załatwienia tej sprawy, aby uniknąć kolejek w początkowym okresie wydawania kart. Wpłaty przyjmowane są od 28.08.2019 r.

9. Karty wydawane będą wyłącznie osobom uprawnionym (lub upoważnionym przez osoby uprawnione) posiadającym dowód wpłaty za karty, po okazaniu dokumentu tożsamości.

10. Wzór pełnomocnictwa do odbioru karty dostępu będzie do pobrania ze strony www.wyzyny.pl a także w działach wydających karty oraz biurze Spółdzielni przy ul. Kazury 5.

11. Odbierający kartę (karty) kwituje odbiór w rejestrze prowadzonym przez spółdzielnię. Karty są numerowane i będą przyporządkowane konkretnym osobom. Wydawane karty są aktywne i gotowe do użycia w momencie odbioru. 

12. Karty otwierają szlabany zdalnie, bez konieczności zbliżania czy kontaktu karty z czytnikiem.

Wzór upoważnienia - pełnomocnictwa ( .pdf)
Regulamin użytkowania szlabanów - systemu kontroli wjazdu na enklawę WYŻYNY ZACHÓD (Kazury-Pileckiego).

                                                                                                                                                                                 Zarząd S.M. „WYŻYNY”

 

Uwaga Mieszkańcy !

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi instalacji i funkcjonowania szlabanów w enklawie „Wyżyny-Zachód” (ulice Kazury i Pileckiego), informujemy, że uruchomienie systemu planowane jest na 16.09.2019 r. Wydawanie kart dostępu mieszkańcom przewidziane jest od 3.09.2019 r. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem określającym zasady użytkowania szlabanów przekazane zostaną Państwu do 28.08.2019 r.

                                                                                                                                                                                  Zarząd S.M. „WYŻYNY”

 

 

 

Warszawa, 25.03.2019 r.

U W A G A  M I E S Z K A Ń C Y  !

    W związku z referendum przeprowadzonym wśród członków zamieszkałych przy ulicach Kazury i Pileckiego w sprawie zatrzymania nasilonego tranzytu przez osiedle, Zarząd S.M. „Wyżyny”, z uwagi na brak jednoznacznego wyniku określającego sposób zaradzenia temu problemowi podjął decyzję o wprowadzeniu blokady za pomocą szlabanów. Jest to sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców S.M. „Wyżyny”, ponieważ system taki umożliwi im swobodny przejazd. Rada Nadzorcza zaaprobowała tę decyzję, co pozwala na ostateczne zatwierdzenie koncepcji działania systemu i finalizowanie rozmów z firmami, które podjęłyby się jego instalacji i obsługi. W niedługim czasie podamy więcej szczegółów dotyczących tej sprawy.

                                                                                                                                                                                  ZARZĄD S.M. „WYŻYNY”

Warszawa 01.02.2019 r.

 

UWAGA MIESZKAŃCY ENKLAWY KAZURY/PILECKIEGO !

Poniżej przedstawimy Państwu wyniki referendum w sprawie zablokowania przejazdu tranzytowego przez enklawę, przeprowadzonego w dniach 9 -18 stycznia br. wśród 2.584 członków zamieszkałych przy ul. Kazury i Pileckiego.

Protokół po referendum (.pdf) .

                                                                                                                                                                                                               Zarząd S. M. WYŻYNY

Warszawa 17.01.2019 r.

 

 

Uzupełnienie informacji Urzędu Dzielnicy Ursynów w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność gruntów.

Przekształcenie na własność dotyczy działek pod budynkami, natomiast do tej pory nie wiadomo, czy obejmie tereny wspólne (drogi, chodniki, place zabaw, tereny zielone itp.), które wprost nie podlegają pod przepisy ustawy. Nie obejmie też prawdopodobnie wydzielonych gruntów pod pawilonami handlowymi i usługowymi, garażami wolnostojącymi, budynkiem Natolińskiego Ośrodka Kultury. Tylko w przypadku enklawy ul. Kazury, gdzie nie wyodrębniono działek pod budynkami, przekształcenie dotyczy całego terenu będącego w użytkowaniu wieczystym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wyżyny” wystąpiła już do Urzędu Dzielnicy o wydanie zaświadczeń o własności gruntów, co skutkuje skróceniem okresu oczekiwania na ich wydanie do 4 miesięcy. Osoby, którym zależy na jeszcze wcześniejszym otrzymaniu zaświadczenia z uwagi na sprzedaż mieszkania lub zamiar zaciągnięcia kredytu hipotecznego, mogą złożyć w Urzędzie Dzielnicy tak umotywowany wniosek i otrzymać zaświadczenie w terminie 30 dni.

Roczna opłata przekształceniowa, wnoszona przez okres 20 lat, powinna być równa dotychczasowej opłacie za użytkowanie wieczyste. Grunty naszej Spółdzielni leżą na dotychczasowych terenach miasta Warszawy, stąd możliwa do wykorzystania w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty bonifikata wynosi 98%, w przypadku lokali mieszkalnych.

Właściciele lokali użytkowych nie mogą wprost skorzystać z żadnych zniżek przy przekształceniu gruntów, bo traktowane jest to jako niedozwolona pomoc państwa dla przedsiębiorców. Podobny problem może dotyczyć lokali mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, choć nie jest to przesądzone.

Opłatę przekształceniową za rok 2019, w wysokości wynikającej z zaświadczenia wydanego przez Urząd Dzielnicy, należy wnieść do końca lutego 2020r., a za kolejne lata termin zapłaty upływać będzie 31 marca każdego roku.

W sprawie dodatkowych wyjaśnień i informacji, prosimy kierować zapytanie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

 

Członkowie SM „Wyżyny”, zamieszkali przy ulicach Kazury i Pileckiego.

 Z uwagi na niską frekwencję i wnioski mieszkańców, Zarząd Spółdzielni postanowił przedłużyć czas na oddawanie głosów w referendum w sprawie zablokowania tranzytu przez enklawę. 
Karty oddawać będzie można w sekretariacie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5, jeszcze do końca tygodnia do 18.01.2019r., tj. w godzinach pracy Spółdzielni - poniedziałek i czwartek od 8 do 18, wtorek i środa od 8 do 16 oraz piątek od 8 do 13:30. 

Jednocześnie przypominamy, że w referendum mogą wziąć udział wszyscy członkowie SM „Wyżyny”, a więc także ich małżonkowie, bo stali się oni członkami Spółdzielni na mocy zmienionych ostatnio przepisów. Osoby, które nie posiadają kart do głosowania mogą wydrukować je ze strony internetowej www.wyzyny.pl lub otrzymać je w biurze Spółdzielni i wypełnić na miejscu.  

                                                                                                                                                   ZARZĄD SM „WYŻYNY”

                                                           

 

KARTA DO GŁOSOWANIA  W REFERENDUM OPINIODAWCZYM (pdf) .

 

 

Warszawa dn 03.01.2019 r.

Członkowie SM „Wyżyny”, zamieszkali przy ulicach Kazury i Pileckiego.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Zarząd Spółdzielni przeprowadzi w najbliższych dniach referendum opiniodawcze, dotyczące zablokowania nasilonego ruchu tranzytowego samochodów przejeżdżających przez osiedle od ulicy Stryjeńskich do ulicy Pileckiego. W swoich skrzynkach pocztowych znajdą Państwo karty do głosowania z odpowiednią instrukcją, które po wypełnieniu należy złożyć we wskazanych miejscach i terminie. Karty zawierać będą m. in. opis opracowanego z udziałem przedstawicieli mieszkańców planu uniemożliwienia przejazdu poprzez wyłączenie z ruchu trzech fragmentów uliczek, zaznaczonych na załączonej mapce. Ten prosty i bezkosztowy sposób wiąże się jednak z pewnymi uciążliwościami dla samych mieszkańców ze względu na brak możliwości bezpośredniego dojazdu z każdej strony do każdego budynku. Do nieruchomości przy ulicy Kazury 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 4, 6, 7, 8, 10 byłaby możliwość dojazdu wyłącznie od ulicy Stryjeńskich, do budynków przy ulicy Kazury 5, 12 i 28 z obu stron, a do pozostałych tylko od ulicy Pileckiego.  

Podobne rozwiązania wprowadzone zostały wiele lat temu w pozostałych częściach naszej Spółdzielni. Osobom, które widzą konieczność zablokowania przejazdu, ale nie akceptują powyższej koncepcji, pozostaje oddanie głosu na wersję, która zakłada wprowadzenie bardziej skomplikowanego i generującego koszty systemu, który zatrzymałby tranzyt, umożliwiając jednak swobodny przejazd mieszkańcom Spółdzielni, np. poprzez instalację automatycznych szlabanów z kartami dostępu. Przewidziana jest też możliwość wyrażenia swojej opinii przez tych z Państwa, którzy uważają, że blokowanie przejazdu w jakikolwiek sposób nie jest zasadne, a czasowe nasilenie ruchu z uwagi na budowę tunelu trasy POW jest do zaakceptowania. Apelujemy do wszystkich członków Spółdzielni o wzięcie udziału w referendum, bo tylko tą drogą Zarząd Spółdzielni może uzyskać opinię znaczącej części członków, konieczną do podjęcia decyzji w tej kwestii.

                                                                                                                             ZARZĄD SM „WYŻYNY” 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy tekst apelu do władz miasta stołecznego Warszawy w sprawie zmiany wysokości bonifikat
dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego we własność gruntów (.pdf).

 

                                                                                                                                                                                                        Zarząd S.M. WYŻYNY 

 

 Warszawa dn 14.12.2018 r.

Uwaga mieszkańcy ulic Kazury i Pileckiego

      Do Spółdzielni wpłynęło w końcu listopada pismo podpisane przez liczną grupę mieszkańców, dotyczące sprawy zablokowania przejazdów tranzytowych przez enklawę. W ubiegłym tygodniu przybyła delegacja członków Spółdzielni, która przedstawiła nowa koncepcję rozwiązania tego problemu. Spotkaliśmy się też z wieloma głosami mieszkańców, którzy wnioskowali o zmianę planowanego na  17 – 18 grudnia terminu rozpoczęcia referendum w sprawie tranzytu z uwagi na wyjazdy w okresie przedświątecznym. Z uwagi na powyższe, mając też na względzie czas potrzebny na rozpatrzenie opisanych wyżej spraw i zaopiniowanie ich przez powołany do tego zespół z udziałem mieszkańców, Zarząd postanowił przesunąć zorganizowanie referendum na przybliżony termin 7 - 8 stycznia 2019 r. Wszelkie pozostałe ustalenia zawarte w ogłoszeniu o tej sprawie z dnia 19 listopada pozostają bez zmian.

                                                                                                                                                                                                                       Zarząd SM „Wyżyny”

 

Warszawa dn 28.11.2018 r.

Wyższe czynsze. Przez uwłaszczenie. ( link )

Po kilka, a nawet kilkanaście milionów złotych będą musiały dopłacić spółdzielnie mieszkaniowe do uwłaszczenia. Koszty całej operacji mogą odczuć lokatorzy ........

Artykuł p. Emilii Świętochowskiej na stronie: gazetaprawna.pl

 

 

Warszawa dn 19.11.2018 r.

Uwaga Mieszkańcy ulic Kazury i Pileckiego!
    Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z nasilonym ruchem samochodów, spowodowanym budową tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, odpowiadając na liczne postulaty mieszkańców, Zarząd Spółdzielni przygotował projekt zamknięcia enklawy dla przejazdów tranzytowych od ul. Stryjeńskich do ul. Pileckiego. Koncepcja takiego rozwiązania, wypracowana we współpracy z zespołem w którym uczestniczą przedstawiciele mieszkańców zakłada blokadę trzech odcinków ulic, przedstawiona została na zebraniu w NOK w końcu września  jest dostępna na naszej stronie internetowej. Z uwagi na różnice zdań dotyczące uniemożliwienia przejazdu, jak i proponowanego rozwiązania, Zarząd postanowił przeprowadzić referendum wśród członków zamieszkałych w tej enklawie, które pozwoli określić opinię większości głosujących w tej sprawie. Referendum odbędzie się za pomocą wypełnienia dostarczonych do skrzynek pocztowych kart do głosowania, zawierających krótkie opisy sytuacji, koncepcji blokady i jej skutków oraz mapkę poglądową z zaznaczonymi odcinkami bez przejazdu. Głosowanie będzie imienne, wyłącznie dla członków SM "Wyżyny" a oddanie głosu odbędzie się poprzez zakreślenie odpowiedniego pola na karcie. Głosy oddawać będzie można przez kilka dni.  Wszystkie szczegóły zostaną umieszczone na kartach do głosowania i dodatkowo  opisane na stronie internetowej oraz w ogłoszeniach na klatkach schodowych, tydzień przed terminem dostarczenia kart, planowanym na 17-18 grudnia br.
                                                                                                                                                                ZARZĄD SM WYŻYNY
 

Warszawa dn 18.09.2018 r.

UWAGA MIESZKAŃCY ENKLAWY KAZURY.

Poniżej przedstawiamy uzgodniony z przedstawicielami mieszkańców projekt proponowanej blokady przejazdu tranzytowego, który będzie przedmiotem dyskusji na zebraniu w NOK-u w dniu 24 września o godzinie 18:00. 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

                                                                                                                                                    Zarząd SM WYŻYNY.

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa dn. 16.09. 2018 r.

 

Warszawa dn 11.09.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WYŻYNY” ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE W DNIU 24.09.2018 ROKU (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 18:00 
W SPRAWIE EWENTUALNEJ BLOKADY PRZEJAZDU TRANZYTOWEGO PRZEZ ENKLAWĘ KAZURY.
SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W NATOLIŃSKIM OŚRODKU KULTURY PRZY UL. NA UBOCZU 3.

                                                                                                                                                                              ZARZĄD SM „WYŻYNY”

Warszawa dn. 16.05.2018 r.

Uwaga Mieszkańcy Wyżyny Zachód.

Z przykrością informujemy, że posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska Dzielnicy Ursynów, w dniu 21.05.2018 r., które miało zajmować się sprawą budowy „miasteczka rowerowego” na ul. Kazury, o czym informowaliśmy w ogłoszeniach na klatkach schodowych nie ma w porządku obrad tego punktu. O fakcie tym poinformowani zostaliśmy w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych.

                                                                                                                                                 Zarząd SM „Wyżyny”

 

Uwaga Członkowie SM „WYŻYNY”.

W związku ze zmianą przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i zawierać :
datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko członka udzielającego pełnomocnictwa, jego nr członkowski i nr Pesel, adres lokalu, z którym związane jest jego członkostwo, imię i nazwisko pełnomocnika i jego nr Pesel, datę rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, na części którego pełnomocnik ma zastępować członka oraz czytelny podpis członka udzielającego pełnomocnictwa.  

Poniżej zamieszczamy wzór pełnomocnictwa do pobrania. 

Wzór pełnomocnictwa .(pdf)

Warszawa dn. 24.04.2018 r.

 

 

  

MIESZKAŃCY ULICY KAZURY I PILECKIEGO.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WYŻYNY” BIORĄC POD UWAGĘ CODZIENNE TRUDNOŚCI ZE ZNALEZIENIEM WOLNYCH MIEJSC DO PARKOWANIA SAMOCHODÓW, POSTANOWIŁA ZNACZNIE OBNIŻYĆ CENĘ NAJMU W MONITOROWANYM GARAŻU PRZY UL. PILECKIEGO 116 NA POZIOMIE ODKRYTYM, GDZIE POZOSTAJĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA POSTOJOWE.

OPŁATA WYNOSI 150,- zł brutto miesięcznie.

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA NASZĄ PROPOZYCJĄ ZAPRASZAMY DO DZIAŁU LOKALI UŻYTKOWYCH
UL. KAZURY 28, TEL. 22 649 76 02,  600 398 063.

                                                                                                                                                                               ZARZĄD S.M. „WYŻYNY” 

 

Warszawa 29.03.2018 r.

           Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uzyskał zgodę Spółdzielni "PAX" na wykonanie na jej terenie przejścia łączącego ul. Kazury od strony zachodniej z ul. Pileckiego. Nieodpłatnej budowy przejścia podjęła się firma Astaldi - wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy.

Warszawa 05.03.2018 r.

UWAGA MIESZKAŃCY KAZURY / PILECKIEGO.

          Zamieszczamy poniżej pismo firmy ASTALDI Sp. A. dotyczące naszej interwencji w sprawie budowy chodnika umożliwiającego dojście do ul Pileckiego, po odcięciu komunikacji wraz z rozpoczęciem budowy obwodnicy.

Pismo (.pdf)

 

Warszawa 01.03.2018 r.

 

 

Warszawa 23.02.2018 r.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW URSYNOWA NA TEMAT BUDOWY POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY. ( .pdf)

Warszawa 22.02.2018 r.

UWAGA ! ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU !

W dniu dzisiejszym do spółdzielni wpłynęło pismo od wykonawcy odcinka z tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy firmy „ASTALDI” w sprawie czasowej zmiany organizacji ruchu w związku z rozpoczęciem budowy. Zwracamy uwagę, że zmiany uwidocznione na poniższych schematach planuje się wprowadzić już w najbliższy piątek, 23 lutego o godz. 23:00.

Pismo Firmy ASTALDI w sprawie : wdrożenia czasowej organizacji ruchu dla potrzeb budowy tunelu trasy S2 w ciągu ulicy Płaskowickiej w Warszawie - Etap 2 a. ( .pdf)

 

Warszawa 20.02.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym budowy Południowej Obwodnicy Warszawy zawiadamiamy, że wszystkie informacje oraz aktualności  są dostępne pod adresem: http://www.pulawska-lubelska.pl/  
Inne przydatne adresy i kontakty :
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad https://www.gddkia.gov.pl/pl/781/gddkia-warszawa . 
Astaldi firma odpowiadającej za budowę odcinka przebiegającego wzdłuż terenu naszej Spółdzielni  http://www.pulawska-lubelska.pl/kontakt.
P
unkt Informacyjny dla kontaktów ze społecznością: ul. Rosoła 10, 02-786 Warszawa, tel. 509 129 571, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warszawa 16.02.2018 r.

UWAGA !

W związku z docierającymi do Spółdzielni wątpliwościami dotyczącymi wniesienia jednorazowej opłaty na działalność społeczno-wychowawczą z chwilą przyjęcia w poczet członków, Zarząd przedstawia podstawę prawną: §10 Statutu Spółdzielni  i Uchwała Rady Nadzorczej nr 90 z 11.12.2003r.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. znowelizowana Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017r. zniosła opłaty z tytułu wpisowego i udziału. Zaniechanie pobierania jednorazowej opłaty na działalność społeczno-wychowawczą przez Spółdzielnię byłoby niezgodne z prawem.
 2. Nigdy Spółdzielnia nie wymagała innych opłat niż wymienionych w § 10 pkt 2 statutu przy przyjęciu w poczet członków, a ich wysokość regulowały zapisy ustawowe i statutowe.
 3. Do dnia wejścia znowelizowanej ustawy znoszącej opłaty wpisowego i udziałów członkostwo w Spółdzielni było dobrowolne. Dzisiaj Spółdzielnia ma obowiązek automatycznie taką osobę wpisać w poczet członków. Stąd wymagana jest jednorazowa opłata.

                                                                                                                                                                    ZARZĄD

 

Warszawa, dn. 14.02.2018 r.

DO   MIESZKAŃCÓW   !!!

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WYŻYNY” INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 74 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI DZ. UST. NR. 46 Z 2000 ROKU (z uwzględnieniem zmian od 23.08.2017 roku) OSOBY POSIADAJĄCE SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ DOCHÓD BRUTTO NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY NIE PRZEKRACZA 50% MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA W GOSPODARCE NARODOWEJ ZA 2017 ROK TJ. 2.135,76 ZŁ (BRUTTO) MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O 50% BONIFIKATĘ OD OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU.

Mieszkańcy, którzy chcą ubiegać się o w/w bonifikatę powinni zgłosić się do siedziby Spółdzielni (sekretariat) celem pobrania wniosku. Wypełnione wnioski w terminie do dnia 26.02.2018 roku należy składać w Sekretariacie Spółdzielni. Właściciele lokali z wyodrębnioną własnością o bonifikatę występują bezpośrednio w terminie do dnia 1.03.2018 roku do: Urzędu Miasta Delegatura dla Dzielnicy Ursynów Wydział Obsługi Mieszkańców Warszawa ul. KEN 61

Wniosek (.pdf)

Warszawa, dn. 13.02.2018 r. 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 12.02.2018 r. w sprawie ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w enklawie "WYŻYNY ZACHÓD".

 

Warszawa, dn. 13.02.2018 r. 
                                                                                                                         
Szanowni Mieszkańcy

     Informujemy, że w dniu 13.02.2018 r. o godzinie 18.00 w Urzędzie  Dzielnicy Ursynów (sala 136  I piętro ) odbędzie się spotkanie dotyczące nowej organizacji ruchu w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy,
- w dniu 14.02.2018 (środa) o godz. 18:30 w Urzędzie  Dzielnicy Ursynów (sala 136  I piętro ) odbędzie się XLIV Sesja Rady Dzielnicy Ursynów dotycząca likwidacji pętli autobusowej Natolin Płn. oraz przeniesienia Bazarku na Dołku w rejon ulicy Płaskowickiej i Al. Komisji Edukacji Narodowej,
- w dniu 15.02.2018 (czwartek) o godz. 18:00 w Urzędzie  Dzielnicy Ursynów (sala 136  I piętro )  odbędzie się Posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska dotyczące filtrów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.

 

Warszawa dn 11.01.2018 r

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WYŻYNY" świadoma obowiązków wynikających z bycia Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych powołała Administratora Bezpieczeństwa Informacji w osobie pana Damiana Stachyry. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, pytania prosimy kierować na adres E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu: 734-410-899.

 

 

Warszawa dn 29.12.2017 r. 

     W związku z przedłużonym o dwa lata, t.j.  do 2019 roku okresem wpłaty na fundusz celowy urządzeń dźwigowych w starych zasobach spółdzielni - publikujemy uchwały Rady Nadzorczej nr 100 z dnia 29 listopada 2007 roku oraz nr 27 z 29 czerwca 2015 roku w tej sprawie.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 100 oraz nr 27(.pdf).

 

Warszawa dn 21.12.2017 r. 

DOTYCZY UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO GRUNTÓW "WYŻYNY ZACHÓD".

    Zarząd Spółdzielni informuje, że po wielu latach starań doprowadził do podpisania 19 grudnia br. aktu notarialnego dotyczącego uzyskania prawa użytkowania wieczystego gruntów enklawy KAZURY z wyłączeniem trzech wyodrębnionych działek dla budynków Kazury 1, Kazury 5 i Pileckiego 116, o których to wieczyste będziemy się starać uzyskać w innym, przewidzianym ustawowo trybie.
Kolejne prace, które należy wykonać będą polegały na:
- wykonaniu mapy prawnej zawierającej scalenie a następnie podział uzyskanego terenu na działki jednobudynkowe i mienie wspólne,
- podjęcie przez zarząd spółdzielni projektów uchwał, a następnie uchwał dotyczących wyodrębnienia poszczególnych nieruchomości,
- sfinalizowanie ustanowienia własności lokali aktem notarialnym.
Ponadto informujemy, że po upływie ok. 6 tygodni ( założenie Księgi Wieczystej ) będzie można na indywidualny wniosek zainteresowanego założyć Księgę Wieczystą na ograniczonym prawie rzeczowym, tj. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Akt Notarialny ( .pdf )

 

Warszawa dn 24.11.2017 r.

     W związku z licznymi wnioskami mieszkańców dotyczącymi zablokowania przejazdów tranzytowych przez enklawę Kazury i w nawiązaniu do obytego w tej sprawie spotkania w dn. 25.10.2017 r. przedstawiamy poniżej koncepcję wypracowaną przez spółdzielnię w oparciu o znaki drogowe stanowiące uzupełnienie przygotowanej wcześniej organizacji ruchu. 

Mapa "tranzyt".

Stan projektowany, nie uwzględnianiący blokady tranzytu z zaznaczeniem newralgicznych kierunków przejazdu przez osiedle ( nie uwględnia wjazdu z parkingu od narożnika Płaskowickiej/Stryjeńskich z uwagi na spodziewane zablokowanie przez budowę tunelu POW ).

Mapa "jeden kierunek".

Stan projektowany uwględniający blokadę tranzytu za pomocą znaków " zakaz wyjazdu" na krótkich odcinkach uliczek osiedlowych.

Mapa "zakaz ruchu" 

Stan projektowany uwględniający blokadę tranzytu za pomocą znaków " zakaz ruchu" na krótkich odcinkach uliczek osiedlowych.

 

 

 

Prezentacja - Organizacja Ruchu w enklawie Kazury (.pdf)  -  przesłana przez niezwykle aktywną mieszkankę jako pomysł autorski blokady tranzytu. Prosimy wszystkich zainteresowanych, mających własne koncepcje zaradzenia temu problemowi o składanie swoich projektów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zarząd Spółdzielni planuje następne spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poniżej przedstawiamy skierowane do Urzędu Dzielnicy Ursynów uwagi mieszkańców dotyczące przyszłej organizacji ruchu i
parkingów przy żłobku projektowanym przy ul. Kazury. 
Papierowa wersja dostępna jest w sekretariacie spółdzielni dla osób chętnych do złożenia podpisów popierających tę koncepcję.

 

 URZĄD DZIELNICY WARSZAWA URSYNÓW

(Komisja Inwestycji Komunalnych i Transportu)

Uwagi mieszkańców Osiedla Kazury do obsługi komunikacyjnej żłobka

 1. Ograniczenie ruchu samochodów wewnątrz Osiedla Kazury, w tym dojazdu do żłobka między budynkami Kazury 6 i 8 (szlaban lub stała blokada).
 2. Przeniesienie parkowania aut opiekunów dzieci oraz pracowników żłobka, na zewnętrzny parking przy ulicy Stryjeńskich.
 3. Ograniczenie miejsc postojowych od północnej strony żłobka, pozostawienie wyłącznie miejsc dla niepełnosprawnych oraz ustawienie stojaków na rowery.
 4. Rezygnacja z chodników i słupków, między budynkami Kazury 6 i 8.
 5. Odstąpienie od poszerzania ciągów komunikacyjnych.
 6. Rezygnacja ze zbędnej, wyniesionej wyspy, między budynkami Kazury 6 i 8 (uzasadnienie pkt jw.).
 7. Zmiana sposobu wyznaczenia miejsc postojowych dla niepełnosprawnych (strona północna) z prostopadłych na równoległe.
 8. Modyfikacja podjazdu dla zaopatrzenia z prostopadłego na równoległy.
 9. Przekształcenie 7-u istniejących miejsc postojowych, przeznaczonych do adaptacji oraz  6-u nowych, planowanych miejsc postojowych (zachodnia strona żłobka) z parkowania prostopadłego na skośne 45 stopni. Powodem jest dbałość o bezpieczeństwo innych uczestników ciągu komunikacyjnego, pieszych oraz rowerzystów. Ze względu na realizację projektu Miasteczko Ruchu Rowerowego oraz likwidację dogodnych dla mieszkańców przedeptów (teren zajęty pod budowę żłobka), ten odcinek przejmie zwielokrotniony ruch pieszych i rowerzystów.
 10.  Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu po północnej stronie żłobka.
 • poszerzenie chodnika głównego (wschód-zachód) do 3m, stanie się on dogodnym skrótem dla pieszych, mieszkańców oraz osób korzystających z Miasteczka Ruchu Rowerowego.
 • ustawienie dodatkowych ławeczek.

    Prosimy o utrzymanie charakteru tej części Osiedla Kazury, dotychczas jednej z najlepiej chronionych od nadmiernego obciążenia ruchem samochodów.
    Wnioskujemy o wprowadzenie drobnych zmian w aranżacji zewnętrznego terenu północnej strony żłobka (poszerzenie chodnika, ustawienie dodatkowych ławeczek
    i stojaków na rowery). 
Aby przestrzeń ta stała się bardziej funkcjonalna i przyjazna dla mieszkańców osiedla, oraz osób które będą korzystać z infrastruktury
    Miasteczka Ruchu Rowerowego. Zależy nam na ogólnoosiedlowym ograniczeniu ruchu. Otworzenie kolejnego wjazdu, przyczyni się do zwiększenia komunikacyjnej
    dostępności Enklawy Kazury. 
Spotęguje już istniejące uciążliwości, a w rezultacie wymusi poszukiwanie sposobu ograniczenia przejezdności osiedla, dla dodatkowej trasy. 

Dlatego tak ważna jest dla nas, zmiana organizacji obsługi komunikacyjnej żłobka, zanim potok zupełnie nowych samochodów napłynie w Osiedle Kazury.
   

    

Mieszkańcy Osiedla Kazury. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Warszawa 20.10.2017 r.

      W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kontrowersyjnej sprawy obsługi komunikacyjnej planowanego żłobka przy ul. Kazury informujemy, że na listopadowym posiedzeniu Rady Dzielnicy Ursynów sprawa ta znajdzie się prawdopodobnie w porządku obrad. Projekt rozwiązania organizacji ruchu w tym rejonie znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów w dziale zamówień publicznych w załącznikach do ogłoszenia o przetargu.
( załączniki nr 8A - dokumentacja projektu cz. 1 i 2 ) 

Link do ogłoszenia : http://ursynow.pl/zamowienia-publiczne/budowa-integracyjnego-zlobka-wraz-z-infrastruktura-zewnetrzna-i-przebudowa-ukladu-drogowego-przy-ul-kazury-w-warszawie-nr-postepowania-kzp-xii-wzp-271-67-2017/

                                                                                                                                                                                                   ZARZĄD SM „WYŻYNY”

 

Warszawa 13.10.2017 r.

Uwaga Mieszkańcy.

Informujemy, że wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące niżej wymienionych nieruchomości:

Meander 1, Meander 1A, Meander 2, Meander 2A, Meander 3, Meander 5, Meander 6, Meander 7, Meander 9, Meander 10, Meander 11, Meander 12, Meander 13, Meander 14, Meander 15, Meander 16, Meander 17, Meander 19, Meander 20, Meander 23, Belgradzka 44, Belgradzka 46, Belgradzka 46A, Belgradzka 48
z wymaganym udziałem własności zostały złożone w dniu 04.10.2017r. w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Pozwala to na rozpoczęcie postępowania w sprawie przekształcenia i dalsze wnioski nie są już konieczne.

Z uwagi na powyższe, Spółdzielnia przestaje przyjmować kolejne wnioski mieszkańców tych budynków.        

                                                                                                                                                                                                     ZARZĄD SM „WYŻYNY”

 

Warszawa 04.10.2017 r.

Uwaga Mieszkańcy.


Informujemy, że wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące niżej wymienionych nieruchomości:

Małej Łąki 1, Małej Łąki 2, Małej Łąki 4, Małej Łąki 5, Małej Łąki 6, Małej Łąki 7, Małej Łąki 9, Małej Łąki 10, Małej Łąki 11, Małej Łąki 13, Małej Łąki 15, Małej Łąki 17, Małej Łąki 74, Małej Łąki 76, Małcużyńskiego 5, Małcużyńskiego 7, Małcużyńskiego 9, Małcużyńskiego 11, Żabińskiego 2, Żabińskiego 3, Żabińskiego 5, Żabińskiego 6, Żabińskiego 7, Żabińskiego 8, Żabińskiego 10, Żabińskiego 12, Żabińskiego 14, Żabińskiego 16, Żabińskiego 18, Żabińskiego 20, Rtm.W.Pileckiego 110, Rtm.W.Pileckiego 112, Rtm.W.Pileckiego 114
z wymaganym udziałem własności zostały złożone w dniu 02.10.2017r. w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Pozwala to na rozpoczęcie postępowania w sprawie przekształcenia i dalsze wnioski nie są już konieczne.

Z uwagi na powyższe, Spółdzielnia przestaje przyjmować kolejne wnioski mieszkańców tych budynków.        

                                                                                                                                                                                                     ZARZĄD SM „WYŻYNY”

Warszawa 29.09.2017 r.

Uwaga Mieszkańcy enklawy „Wyżyny Środek”

Informujemy, że wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące niżej wymienionych nieruchomości: 
Belgradzka 50, Na Uboczu 2, Na Uboczu 4, Na Uboczu 6, Na Uboczu 8, Na Uboczu 12, Na Uboczu 14, Na Uboczu 16, Na Uboczu 18, Na Uboczu 20, Na Uboczu 22, Na Uboczu 24, Braci Wagów 1, Braci Wagów 11
z wymaganym udziałem własności zostały złożone w dniu 28.09.2017r.w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Pozwala to na rozpoczęcie postępowania w sprawie przekształcenia i dalsze wnioski nie są już konieczne.

Z uwagi na powyższe, Spółdzielnia przestaje przyjmować kolejne wnioski mieszkańców tych budynków.        

                                                                                                                                                                                                                                  ZARZĄD SM „WYŻYNY”

 

 

Warszawa 15.09.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego SM "WYŻYNY" za rok 2017.

        Rada Nadzorcza SM "WYŻYNY" zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie sprawozdania z badania w wymaganym terminie, nie później niż do 23 marca 2018 r. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na badanie sprawozdania finansowego SM "WYŻYNY" za 2017 r." w sekretariacie lub przesłać na adres Spółdzielni w terminie do dnia 27.10.2017 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółdzielni.

Warszawa 15.09.2017 r.

Mieszkańcy Wyżyn, Mieszkańcy Ursynowa !

        Trwa postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, gdzie rozstrzygnięty ma być problem instalacji na wyrzutniach spalin z tunelu trasy filtrów oczyszczających. Apelujemy do Państwa o wzięcie udziału w akcji wysyłania petycji w sprawie obrony naszego prawa do życia w otoczeniu pozbawionym trującego smogu. Petycje wysyłać można w najprostszy sposób drogą internetową, poprzez stronę www.petycje.internetowe.pl , gdzie zamieszczony jest gotowy wzór. Może to uczynić każdy dorosły, niekoniecznie mieszkaniec Ursynowa, stąd apel o uaktywnienie także członków dalszej rodziny i znajomych.Wzięcie udziału w poprzedniej akcji wysyłania uwag i wniosków nie wyklucza składania petycji o które obecnie prosimy. W swoich skrzynkach na listy znajdziecie Państwo ulotkę, w której opisana została zaistniała sytuacja oraz skutki jakie może przynieść zaniechanie oczyszczania spalin z tunelu. Apelujemy też o wzięcie udziału w proteście organizowanym w tej sprawie w najbliższy czwartek, 21 września br o godz. 9.00 pod siedzibą Wojewody Mazowieckiego, na Placu Bankowym 3/5. Zadbajmy o przyszłość naszą i naszych rodzin, wykazując się aktywnością w tej jakże ważnej sprawie !

                                                                                                                                                                                                 Zarząd SM "Wyżyny"

Warszawa 01.09.2017 r.

UWAGA MIESZKAŃCY ENKLAWY KAZURY

Zarząd Spółdzielni z satysfakcją informuje, że 30.08.2017 r. Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął uchwałę nr 1189 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym terenów obejmujących nieruchomości Spółdzielni przy ul. St. Kazury. Wieńczy to nasze długoletnie starania o uregulowanie stanu prawnego gruntów na tej enklawie. Przewidziane przepisami terminy dalszych działań Prezydenta Warszawy pozwalają sądzić, że przed końcem bieżącego roku uda się podpisać stosowny akt notarialny, co sfinalizuje sprawę.

                                                                                                                                                                               Zarząd SM "WYŻYNY"

 
 
Warszawa 28.08.2017 r.
UWAGA UŻYTKOWNICY LOKALI.

             W związku ze wzrostem wartości gruntu z dniem 1 stycznia 2016 roku Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wypowiedział Spółdzielni wysokość opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu obowiązującej do 31 grudnia 2015 roku. Zarząd Spółdzielni odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, kwestionując wycenę. Po rozpatrzeniu odwołań SKO postanowiło ustalić nową opłatę roczną, która różni się od opłat wnoszonych do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w 2016 i 2017 roku. W tej sytuacji Zarząd Spółdzielni dokonał rozliczenia opłat za wieczyste użytkowanie gruntu za 2016 i 2017 rok (rozliczenie  zostało  umieszczone  pod informacją.)
W przypadku:
•    nadpłaty -   można ją potrącić z bieżącego czynszu
•    niedopłaty - należy ją wpłacić do Spółdzielni do końca 2017 roku.
                                                                                                                                                                                           Zarząd SM "WYŻYNY"
 
 
 
Warszawa 23.08.2017 r. 

UWAGA MIESZKAŃCY !

     Zgodnie z wcześniejszymi powiadomieniami dotyczącymi przekształceń użytkowania wieczystego gruntu we własność informujemy, że od poniedziałku, 28 sierpnia b.r. uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny w budynku przy ul. St. Kazury 28 (od strony budynku Kazury 2a), gdzie zasięgnąć będzie można informacji a także złożyć wnioski dotyczące właścicieli lokali wyodrębnionych, posiadających udział w gruncie.  Informacje udzielane będą też pod numerem telefonu (22) 649 76 05, 668 138 696, oraz (22) 649 76 07. Punkt konsultacyjny i infolinia czynne będą w dniach urzędowania Spółdzielni, od poniedziałku do środy w godz.10:00-16:00, we czwartki 12:00-18:00, w piątek od godz. 10:00 do 13:00. Mieszkańcy składający wniosek o przekształcenie zobowiązani są dostarczyć:
- wypełniony i podpisany formularz (do pobrania poniżej)
- odpis zwykły księgi wieczystej własnego lokalu ( do uzyskania w ekspozyturach Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych funkcjonujących przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste),
Pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowego złożenia wniosków dołączy Spółdzielnia.
Kosztami złożenia wniosku w wysokości 10 zł wnioskodawca obciążony będzie w opłatach czynszowych.

Wnioski dotyczące nieruchomości, gdzie Spółdzielnia posiada minimum 50% udziałów (wykaz poniżej w ogłoszeniu z 18 lipca br.) oraz terenów wspólnych złożone zostaną w najbliższym czasie. W tych przypadkach, dla rozpoczęcia postępowania nie jest konieczne współdziałanie mieszkańców. Pozostałe wnioski złożone zostaną niezwłocznie po dokooptowaniu wniosków indywidualnych koniecznych do osiągnięcia wymaganego minimum udziału w nieruchomości.  Na dalszym etapie postępowania administracyjnego formalną zgodę na przekształcenie wyrazić muszą wszyscy właściciele posiadający prawo odrębnej własności lokali w danej nieruchomości.

                                                                                                                                                                                             Zarząd SM "WYŻYNY"

Wniosek (.pdf)

 

Warszawa 22.08.2017 r.

Szanowni Państwo !

      Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonej przez naszą spółdzielnię akcji zbierania postulatów mieszkańców w sprawie działań związanych z ochroną środowiska przy budowie tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy udało się złożyć w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 1545 indywidualnych wniosków. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom i pracownikom S. M. WYŻYNY zaangażowanym w tę jakże ważną dla nas wszystkich kampanię.
   
                                                                 
 
Warszawa 17.08.2017 r.
 

U W A G A !

        Informujemy, że S. M. WYŻYNY rozpoczęła akcję zbierania podpisów pod uwagami i wnioskami dotyczącymi postępowania, w sprawie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Przygotowane formularze roznoszone będą przez gospodarzy domów i po ich podpisaniu zebrane i dostarczone do Spółdzielni, która złoży je Wojewodzie Mazowieckiemu. Formularze dostępne będą również we wszystkich lokalach biurowych S. M. WYŻYNY oraz w Natolińskim Ośrodku Kultury. Ostateczny termin przyjmowania przez Spółdzielnię podpisanych uwag i wniosków upływa w poniedziałek, 21 sierpnia o godz. 12:00, ponieważ w tym dniu muszą być dostarczone do Urzędu Wojewódzkiego.

                                                                                                                                                                                                                         Zarząd SM "WYŻYNY"

Warszawa 17.08.2017 r.

UWAGA MIESZKAŃCY

            Dotyczy: przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów we własność

             Informujemy, że administracja S. M. WYŻYNY zgromadziła wszystkie dokumenty, które według dotychczasowych ustaleń mogą być potrzebne do prawidłowego złożenia wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów we własność. Rada Nadzorcza podjęła też wymaganą przepisami uchwałę, upoważniającą Zarząd Spółdzielni do działania w odniesieniu do wszystkich nieruchomości, gdzie posiadamy użytkowanie wieczyste.

W uzupełnieniu dotychczasowych wiadomości zamieszczonych poniżej, zawiadamiamy, że zgodnie z informacją uzyskaną dzisiaj w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, od poniedziałku 21.08.2017r. dostępny będzie, dostosowany do potrzeb Spółdzielni formularz wniosku o przekształcenie. Od wtorku 22.08.2017r. planujemy uruchomienie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, gdzie będzie można składać także indywidualne wnioski o przekształcenie, które pogrupujemy i po osiągnięciu wymaganego przepisami progu 50% udziału w nieruchomości, złożymy w Urzędzie Dzielnicowym. W tych nieruchomościach, w których SM „Wyżyny” posiada odpowiedni udział (wymienionych w „Informacjach dodatkowych” poniżej) wniosek złożony przez Spółdzielnię wystarczy do rozpoczęcia postępowania.

Powyższa informacja, uzupełniona o dalsze szczegóły zostanie podana do wiadomości mieszkańców, poprzez umieszczenie ogłoszeń na klatkach schodowych we wszystkich budynkach.

 

Warszawa 25.07.2017 r.

UWAGA MIESZKAŃCY !  

Walczymy o filtry na wyrzutniach spalin !

Osoby zainteresowane współpracą w akcji składania postulatów do oceny oddziaływania na środowisko Południowej Obwodnicy Warszawy, proszone są o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Postępowanie o wydanie postanowienia w tej sprawie prowadzone jest przez Wojewodę Mazowieckiego z udziałem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Termin składania uwag upływa 21 sierpnia 2017 r. W najbliższym czasie zwołane ostanie zebranie osób, które zgłoszą chęć współdziałania  w celu określenia formy  przeprowadzenia akcji i jej organizacji. Zachęcamy też wszystkich mieszkańców do składania indywidualnych wniosków, zgodnie z zamieszczonym poniżej obwieszczeniem.

                                                                                                                                                                                                                                           Zarząd SM "WYŻYNY"

 

  Warszawa 18.07.2017 r.

INFORMACJE DODATKOWE

W nieruchomościach, gdzie S. M. WYŻYNY posiada odpowiednią wielkość udziałów (minimum 50%) nie jest konieczne składanie indywidualnych wniosków o przekształcenie, gdyż wniosek złożony przez Spółdzielnię wystarczy do rozpoczęcia procedury przekształceniowej. Poniżej lista adresowa takich nieruchomości: 


Belgradzka 44, 46A (garaż), 48, 50.
 
Braci Wagów 1, 4, 11. 
Małej Łąki 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 28, 74, 76.  
Małcużyńskiego 7, 9, 11. 
Meander 1, 1A, 2, 2A, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 
Na Uboczu 2, 4, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 
Pileckiego 110, 112, 114, 116 (garaż).
Żabińskiego 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 

We wszystkich pozostałych nieruchomościach,nie znajdujących się na powyższej liście ( nie dotyczy nieruchomości przy ul. Kazury) dla skutecznego złożenia wniosku wymagane jest także złożenie indywidualnych wniosków przez osoby posiadające wyodrębnioną własność lokali i tym samym udział w użytkowaniu wieczystym gruntu. Stosowany dotychczas przez Urząd Dzielnicy wzór wniosku o dokonanie przekształcenia nie wydaje się być możliwy do zastosowania w odniesieniu do budynków wielorodzinnych gdzie oprócz właścicieli indywidualnych występuje też Spółdzielnia jako „właściciel zbiorowy”. Trwają rozmowy z Urzędem Dzielnicy na temat uzgodnienia nowego, odpowiedniego w naszej sytuacji wzoru wniosku oraz ustalenia rodzaju i formy składania dokumentów będących wymaganymi załącznikami.
W poniedziałek, 24 lipca mamy nadzieję przekazać kompletną i ostateczną informację umożliwiającą skuteczne działanie zmierzające do uzyskania własności gruntów.  
 
 
 
 
 

Warszawa  10.07.2017 r.

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów na własność.

                 Uchwałą Rady Warszawy, która weszła w życie 4 lipca br. użytkownikom wieczystym gruntu przysługuje 95% bonifikaty przy przekształceniu tego prawa we własność. Warunkiem uzyskania zniżki jest zabudowa działki budynkami mieszkalnymi lub garażami oraz uzyskanie prawa użytkowania wieczystego do 13 października 2005r. Warunki takie spełniają prawie wszystkie nieruchomości jednobudynkowe w naszej Spółdzielni (nie dotyczy enklawy Wyżyny Zachód tj. budynków przy ul.Kazury). Opłata w wysokości 5% wartości przekształcenia gruntu może zostać rozłożona na raty na czas od 10 do 20 lat i w okresie spłaty jest oprocentowana. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić mieszkańcy, których suma udziałów w nieruchomości wynosi co najmniej połowę. Uchwała Rady Warszawy zbiegła się z procedowanym przez Sejm rządowym projektem powszechnego uwłaszczenia, na mniej korzystnych warunkach, zakładającym 20% opłatę rozłożoną na 20 lat. Jeśli ustawa zostanie uchwalona (planowane jest to w październiku-listopadzie br.) wszelkie niezakończone postępowania prowadzone zgodnie z obecnymi przepisami staną się bezprzedmiotowe. W chwili obecnej Zarząd rozważa formę i zasady składania wniosków. Będziemy informować o podjęciu decyzji w tej sprawie niezwłocznie po uzyskaniu wyjaśnień z Urzędu Dzielnicy Ursynów.

________________________________________________________________________________________________________

 

 

APEL !!!

Seniorze, zadbaj o swoją przyszłość !!!  Bądź bardziej aktywny, słyszalny i widzialny !!!

Kilka dni temu będąc na zebraniu Walnym w Spółdzielni dowiedziałam się, że są osoby, których zdaniem Natoliński Ośrodek Kultury (w tym nasz „Klub Seniora”) jest instytucją wyłącznie generującą koszty i całkiem niepotrzebną, nieprzynoszącą żadnej korzyści. Starają się one przekonać władze spółdzielni, że dobrym rozwiązaniem byłoby zaprzestanie finansowania naszego klubu.

Przykro mi niezwykle, bo przez długie lata, od kiedy mieszkam na Ursynowie, starałam się i staram nadal działać na rzecz dobra wszystkich jego mieszkańców, nie dzieląc ich na mniej bądź bardziej „dochodowych”.

Jestem członkiem Spółdzielni „Wyżyny” od niemalże czterdziestu lat. W chwili zasiedlania moje osiedle nie wyglądało tak jak w chwili obecnej. Grzęźliśmy wtedy w błocie po kolana, zamiast spacerować po eleganckich chodnikach, jak to ma miejsce dzisiaj. To my obecni Seniorzy w czynie integracji sąsiedzkiej i współpracy, sadziliśmy wspólnie drzewa i krzewy, aby upiększyć nasze osiedle. To my ustawialiśmy ławki, tworzyliśmy pełne kwiatów ogródki pod balkonami, żeby nasze wspólne osiedle wyglądało jak najładniej. Dziś o tym nikt nie pamięta. Młodym wydaje się, że to, co nas otacza było od zawsze. Nie widziałam zbyt wielu rówieśników naszych dzieci lub ich pociech, którzy sadzą zieleń, bądź dbają o ogródki przydomowe. To my, najstarsze pokolenie dbamy o takie „drobiazgi”. Młodzi, szczególnie Ci, którzy sprowadzili się tu niedawno,  w większości przyjmują postawę wyłącznie roszczeniową, twierdząc, że im się to należy. Dziwię się niektórym mieszkańcom, że nie rozumieją problemu i ulegają naciskom ludzi, którzy rozpychają się łokciami nie dając z siebie nic poza czynszem i pretensjami. Tu uwaga do tych mieszkańców - niech im się nie zdaje, że będą wiecznie młodzi i zdrowi.

Zwracam się do najwyższej władzy spółdzielni, czyli do Walnego Zebrania Członków!

Wszyscy płacimy czynsz, przez dziesięciolecia uczestniczyliśmy w budowaniu społeczności osiedla i dzielnicy, w której dziś każdy chętnie mieszka. Nasze osiedle, spokojne, bezpieczne, przyjazne wszystkim, jest także dzięki nam. Czy w zamian nie należy się nam trochę szacunku i pomocy? Klub Seniora to dla wielu z nas jedyne miejsce, w którym możemy spotkać życzliwych sobie ludzi, wypić z nimi herbatę, porozmawiać na interesujące nas tematy albo uczestniczyć w  zajęciach zorganizowanych właśnie pod kątem osób starszych. Wielu z naszych członków, gdyby nie Natoliński Ośrodek Kultury, to ważne święta, Wielkanoc czy Boże Narodzenie spędziłoby w samotności. Często to jedyne miejsce, które nadaje sens życiu opuszczonych ludzi. Starość to bardzo trudny czas, świadomość, że inni są w podobnej sytuacji, kontakt z ludźmi o zbliżonych problemach, chorobach, trudnościach to nieoceniona, niedająca się przełożyć na finansowy zysk wartość. Wzajemnie wspieramy się i pomagamy sobie.  Klub seniora jest miejscem, gdzie każdy z nas znajdzie duchowe wsparcie, pomocną dłoń, szczery uśmiech i otwarte ramiona wyciągnięte do potrzebujących. W naszym środowisku czujemy się bezpiecznie, tu jesteśmy rozumiani, bo wespół tworzymy ciągle powiększającą się grupę aktywnych, starszych mieszkańców.

Proszę mi powiedzieć, kto chce słuchać o tym, co mają do powiedzenia starsi ludzie? Obecnie, rządzą młodzi. Mocny głos, impet, rozmach, zdecydowanie, a my starzy boimy się współczesnych czasów. Nie znaczy to jednak, że wśród nas nie znajdą się jeszcze odważni, którzy zawalczą o nasz byt.  Wierzę, że na najbliższe Walne Zabrania Spółdzielni, przyjdzie więcej Seniorów, zostaną wysłuchani a ich uwagi będą wzięte pod uwagę.

Zachęcam do energiczniejszego manifestowania, że jesteśmy, żyjemy, czujemy i chcemy być doceniani za to, co zrobiliśmy dla naszej Spółdzielni.  

 
Wanda Krawczyk
 

Warszawa 22.06.2017 r.

UWAGA WAŻNE !!!

     W związku ze zgłoszonymi uwagami dotyczącymi wykonywania usług hydraulicznych przez Spółdzielnię,  Zarząd informuje:
1. Na klatkach schodowych wywieszony jest zakres prac i cennik usług hydraulicznych wykonywanych przez pracownika Spółdzielni,
2. Cennik ten jest opublikowany na stronie internetowej Spółdzielni w menu Działy Spółdzielni \ Dział Techniczny,
3. Na wszystkie wykonane usługi Spółdzielnia wystawia rachunki i gwarancje,
4. Usługi wykonywane przez Spółdzielnię nie obejmują prac spawalniczych i wymiany grzejników C.O. ponieważ nie posiadamy pracownika z uprawnieniami spawalniczymi. Do tego typu prac i innych nie wymienionych w cenniku prosimy zatrudniać firmy we własnym zakresie. Na prace obejmujące instalację gazową i C. O. wymagana jest zgoda Spółdzielni.

    Przykładowa zgoda na prace spawalnicze.