UPRZEJMIE INFORMUJEMY , ŻE W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ CENTRALI TELEFONICZNEJ ZOSTAŁY ZMIENIONE
DOTYCHCZASOWE NUMERY TELEFONÓW DO SPÓŁDZIELNI.
AKTUALNE NUMERY W ZAKŁADCE : ADRESY I TELEFONY.

 

 

Warszawa dn.19.10.2021 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny”, informuje że zgodnie z art.43 ustawy z dn.15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w dniach 19.10.2021 r. - 02.11.2021 r. w Dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Kazury 28 (w godzinach pracy biura) został wyłożony projekt uchwały w sprawie:

określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomości położonej przy ul. St. Kazury 15 w Warszawie.

1. Ewentualne wnioski dot. zmian projektu uchwały można składać do Zarządu S.M. ”Wyżyny” w terminie do dn. 16.11.2021 r.
2. Wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd S.M. ”Wyżyny” do dnia 30.11.2021r. i na ich podstawie skorygowanie projektu uchwały nastąpi do dn.          14.12.2021r.
3. O wynikach rozpatrzenia wniosków i o ewentualnej treści zmian projektu uchwały, Zarząd S.M. ”Wyżyny” zawiadomi zainteresowane osoby w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.
4. Uchwała , o której mowa w pkt 3, o ile nie zostanie zaskarżona do Sądu, wejdzie w życie z dniem jej podjęcia.


Projekt uchwały nr 65

Warszawa dn. 11.10.2021 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny” informuje, że zgodnie z art.43 ustawy z dn.15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych  w dniu  06.10.2021r. została podjęta Uchwała nr 64 w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Stanisława Kazury 13. Informujemy, że do jej projektu nie zostały złożone wnioski w trybie art. 43 ustawy z dn. 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Uchwała ta, o ile nie zostanie zaskarżona do Sądu w terminie 30 dni od jej doręczenia, wejdzie w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 64

 

Warszawa, dnia 29.09.2021 r.

 
 
Szanowni Państwo, Członkowie S. M. WYŻYNY.
 
23 września br. zakończony został cykl głosowań uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie, przewidziany zmianą przepisów dotyczących stanu epidemicznego COVID-19. Tym samym Spółdzielnia nasza dotrzymała wszelkich prawnie określonych terminów. Dochowaliśmy maksymalnej staranności w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla ochrony Państwa zdrowia w czasie oddawania głosów. Dziękujemy wszystkim, którzy pomimo istniejącego zagrożenia zdecydowali się wziąć udział w głosowaniu.
 
Z poważaniem: Zarząd S. M. WYŻYNY.
 

 Wykaz uchwał podejętych na piśmie przez Walne Zgromadzenie:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 r. (Uchwała nr 1);  
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku. (Uchwała nr 2);
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego S. M. „Wyżyny” za 2020 rok. (Uchwała nr 3);
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2020 (zysku netto). (Uchwała nr 4);
 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. (Uchwały nr 5nr 6nr 7nr 8);

 

Warszawa 28.09.2021 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny” informuje, że zgodnie z art.43 ustawy z dn.15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych  w dniu  22.09.2021 r. została podjęta
Uchwała nr 59 w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Stanisława Kazury 2A. 
Informujemy, że do jej projektu nie zostały złożone wnioski w trybie art. 43 ustawy z dn. 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Uchwała ta, o ile nie zostanie zaskarżona do sądu w terminie 30 dni od jej doręczenia, wejdzie w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 59.

 

 

Warszawa 19.07.2021 r.

 

 

 

Warszawa dn. 29.06.2021 r.

Informacja w sprawie możliwości skorzystania ze wsparcia osłonowego w związku z nowymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Warszawa, dn 18.06.2021 r. 

Na prośbę mieszkanki naszej spółdzielni zamieszczamy następujący apel:

Mieszkańcy SM Wyżyny

Głosujcie na projekt z Budżetu Obywatelskiego dla najbliższej okolicy SM Wyżyny: Dodatkowe przystanki autobusowe przy Kazury/Na Uboczu na ul. Stryjeńskich

Szanowni Mieszkańcy,

w tym roku można dla okolic SM Wyżyny przygotowano projekt:

Dodatkowe przystanki autobusowe przy Kazury/Na Uboczu na ul. Stryjeńskich”https://bo.um.warszawa.pl/projekt/24658 autorką jest mieszkanka spółdzielni (projekt nr 7 na poziomie dzielnicy Ursynów).

Głosowanie na projekty odbywać się będzie od 15 do 30 czerwca 2021 r. przez Internet na stronie https://bo.um.warszawa.pl/ lub osobiście w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61.

Głosując, można wybrać do 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Można zagłosować tylko w jednej dowolnie wybranej jednej dzielnicy np. na Ursynowie oraz na poziomie ogólnomiejskim. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów (przynajmniej 50 głosów na poziomie dzielnicowym i przynajmniej 100 na poziomie ogólno miejskim), zostaną zrealizowane w 2022 roku z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.

Głosować może każdy, kto mieszka na terenie Warszawy (także w innej dzielnicy), w tym również dzieci, w których imieniu głosują rodzice lub opiekunowie.

 

 

 

Warszawa dn. 14.05.2021 r.

UWAGA !

Dotyczy mieszkańców budynków:
Meander 1a, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 20; 
Braci Wagów 2,
Na Uboczu 4, 8, 10, 16, 20, 24, 26,
Małcużyńskiego 9, 11,
Żabińskiego 14, 16, 20,
St.Kazury 4, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20

            Uchwały Rady m.st. Warszawy wprowadzające metodę rozliczania opłat za wywóz odpadów, zależną od zużycia wody zakładają obciążenie nieruchomości według wskazań licznika głównego. W takiej sytuacji powstał problem rozliczenia budynków wysokich, które podłączone są do sieci wodociągowej za pośrednictwem hydroforni, a więc nie są wyposażone w taki licznik (posiada go hydrofornia). Z analizy przepisów wynika, że budynki takie powinny być rozliczane ryczałtem, który określony został na 4 m3 miesięcznie na osobę, z zastosowaniem stawki 12,73 zł/m3, co daje kwotę 50,92 zł. Taka opłata jest krzywdząca dla wielu gospodarstw domowych, ale poczynione przez spółdzielnię próby wyjaśnienia przepisów za pośrednictwem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych potwierdziły tylko nasze przypuszczenia.  Urząd m. st. Warszawy w piśmie z 26 lutego 2021 r. stwierdził jednoznacznie, że mieszkańcy kilku budynków podłączonych do jednego licznika głównego ponoszą opłaty ryczałtowe, naliczane w opisany powyżej sposób. Późniejsze wystąpienia nie przyniosły zmiany tego stanowiska.

            Z uwagi na powyższe, od 1 lipca w wymienionych na wstępie budynkach nastąpi zmiana miesięcznego obciążenia za wywóz śmieci, zgodnie z oświadczeniem o liczbie zamieszkałych w lokalu osób, a wniesione do tego dnia zaliczki zostaną rozliczone po zakończeniu roku obrachunkowego.

            Podkreślamy, że Zarząd Spółdzielni nie ma żadnego wpływu na metody naliczania i wysokość stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Spółdzielnia jest jedynie podmiotem zobowiązanym do zbierania i przekazywania na konto miasta opłat od mieszkańców.

Poniżej pismo Urzędu m.st. Warszawy z dnia 26.02.2021 r.

                                                                                                                                                                                        Z poważaniem - Zarząd S. M. „Wyżyny”.

Pismo Urzędu m.st. Warszawy z dnia 26.02.2021 r.

 

 

Warszawa 18.03.2021 r.

SZANOWNI PAŃSTWO.

Poniżej zamieszczamy treść listu otwartego do Prezydenta m. st. Warszawy, którego współautorem i sygnatariuszem jest S. M. WYŻYNY.

List otwarty do Prezydenta Warszawy w sprawie opłat za śmieci.

 

Warszawa, dnia 03.02.2021 r.

O S T R Z E Ż E N I E

Szanowni Państwo, od jakiegoś czasu ktoś na terenie Ursynowa, w tym także na terenie naszej spółdzielni, rozrzuca jedzenie z trutką. Działanie takie stwarza zagrożenie głównie dla naszych czworonogich „przyjaciół”, ale też dla naszych dzieci. Zwracamy się z apelem o wzmożenie opieki i zwracanie uwagi na podrzucany pokarm – może być zatruty!
                                                                                                                                                                                          Administracja

Warszawa, dnia 01.02.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY.

     Zarząd S. M. WYŻYNY z przyjemnością informuje o uprawomocnieniu się korzystnego dla Spółdzielni wyroku sądowego w sprawie wysokości opłat za grunt, jaką wytoczyliśmy przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa. W wyniku wygranego procesu udało się zakwestionować podwyżkę należności za użytkowanie wieczyste gruntów wspólnych, którą wprowadzono od 2015 roku. Skutkuje to nie tylko niższymi opłatami za tereny w przyszłości, ale także rozliczeniem na Państwa rzecz nadpłaty za lata 2015 - 2020 w łącznej wysokości 1.832.704,96 zł. Pisma w powyższej sprawie wysłane zostały do wszystkich osób, które wnosiły podwyższone opłaty w tym okresie.


                                                                                                                                                                                  Zarząd S. M. WYŻYNY

        Warszawa, dnia 30.12.2020 r.


UWAGA MIESZKAŃCY !

Zarząd Spółdzielni informuje o otrzymaniu z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pisma, do którego załączono opatrzoną klauzulę wykonalności - decyzję zatwierdzającą podział działki nr 13 przy ul. Kazury. Tym samym zakończył się długoletni proces wydzielenia  nieruchomości, co umożliwi przygotowanie uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomościach, a w konsekwencji pozwoli na przeniesienie prawa własności tych lokali na członków.  

                                                                                                                                                               Zarząd S. M. WYŻYNY

 

 Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przekształceń gruntowych "Ursynów - Zachód".

 

 

 Warszawa, dnia 03.12.2020 r.

UWAGA MIESZKAŃCY !

Z powodu licznych nieporozumień i pytań kierowanych do Spółdzielni, niniejszym informujemy, że SZLABAN NA PRZEJEŹDZIE POMIĘDZY BUDYNKAMI KAZURY 6 i 8 został ustawiony przez Urząd Dzielnicy Ursynów, jest własnością miasta i stoi na drodze będącej własnością miasta.

Karty dostępu do innych szlabanów, ustawionych przez S. M. „Wyżyny” na enklawie Kazury/Pileckiego nie otwierają tej zapory i w żaden sposób nie upoważniają do wjazdu. Zasady wydawania kart do szlabanu ustala Urząd Dzielnicy i według posiadanych przez nas informacji, otrzymają je wyłącznie rodzice dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do żłobka, jego pracownicy i podmioty obsługujące żłobek. Przejazd dla innych osób, w tym mieszkańców i pracowników S. M. „Wyżyny” jest zamknięty.

                                                                                                                                                                                  Zarząd S. M. „Wyżyny”

 

 Warszawa, dnia 29.10.2020 r.

UWAGA MIESZKAŃCY !

Ze względu na stale rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 i związane z tym zagrożenie epidemiczne informujemy,
że
od dnia 2 listopada 2020r. (poniedziałek)

KASA SPÓŁDZIELNI BĘDZIE NIECZYNNA
, DO ODWOŁANIA.

Decyzja powyższa podjęta została w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników S. M. „Wyżyny”. Jednocześnie prosimy, aby wszelkie sprawy nie wymagające bezwzględnie osobistej wizyty w biurach spółdzielni załatwiać zdalnie, przez telefon lub Internet. Numery telefonów i adresy internetowe znajdziecie państwo na tablicach informacyjnych w budynkach oraz na stronie www.wyzyny.pl

 

 

Warszawa, dnia 27.10.2020 r.

SZANOWNI PAŃSTWO !

    Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że wypełnione zostały wszystkie, ciążące na władzach spółdzielni, wynikające z przepisów prawa obowiązki związane z przeprowadzonym głosowaniem uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie w 2020 r. Złożono i otrzymano potwierdzenie złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym zatwierdzonego sprawozdania finansowego, przyjętego sprawozdania z działalności Spółdzielni oraz uchwały o podziale nadwyżki bilansowej. Przyjęcie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej (czyli tzw. zysku netto Spółdzielni z działalności gospodarczej) umożliwia obniżenie stawki eksploatacji dla członków spółdzielni w roku 2021, znacząco wpływając na wysokość opłat w tym elemencie czynszu. Jednocześnie informujemy, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał 22.10.2020 r. postanowienie o wpisie nowowybranych członków Rady Nadzorczej do rejestru, co zamyka wszelkie formalno-prawne działanie związane z odbyciem Walnego Zgromadzenia członków.

                                                                                                                                                             Z poważaniem:  Zarząd S. M.  „Wyżyny”

 
 
 
Warszawa 02.10.2020 r.
SZANOWNI PAŃSTWO, CZŁONKOWIE S. M. “WYŻYNY”.
30 września br. zakończony został cykl głosowań uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie, przewidziany zmianą przepisów dotyczących stanu epidemicznego COVID-19. Tym samym Spółdzielnia nasza dotrzymała wszelkich prawnie określonych terminów. Dochowaliśmy maksymalnej staranności w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla ochrony Państwa zdrowia w czasie oddawania głosów. Dziękujemy wszystkim, którzy pomimo istniejącego zagrożenia zdecydowali się wziąć udział w głosowaniu.

Z poważaniem:  Zarząd S. M.  „Wyżyny”

 

Warszawa 30.09.2020 r.

Zarząd S. M. WYŻYNY informuje, że z dniem 01.10.2020 r. wracamy do obsługi interesantów według 
godzin przedstawionych w harmonogramach pracy poszczególnych działów spółdzielni ( Menu - Działy Spółdzielni ).

 

 

 

 Podpisz petycję

 

 

 WYCIĄG Z PROTOKÓŁU NR 7 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 13.08.2020 R. DOTYCZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA 2020 R.

  Ze względu na konieczność odbycia Walnego Zgromadzenia do dnia 30 września 2020 r. (zgodnie z art. 15 zzh ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r.), mając na uwadze utrzymujące się zagrożenie epidemiczne, Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi Spółdzielni podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie, na podstawie przepisów wprowadzonych w ustawie z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W przypadku zarządzenia głosowania na piśmie Rada Nadzorcza na podstawie § 120 ust. 4 statutu powoła komisję skrutacyjną do nadzoru nad głosowaniem i zliczenia oddanych głosów oraz sporządzenia protokółu z głosowań nad poszczególnymi uchwałamiPrzepisy statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia należy stosować odpowiednio.

Uchwała nr 30 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY” z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie.

Warszawa, dnia 17.08.2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o przeprowadzeniu pisemnego głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia 2020 r.

         Na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 106 ust. 1 Statutu Spółdzielni, w związku z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzającej zmiany do ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY” zarządza podjęcie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie w częściach, w niżej wymienionych terminach oddania głosów przez członków zaliczonych do poszczególnych części:

I – 8.09.2020 r., II – 10.09.2020 r., III – 11.09.2020 r., IV – 14.09.2020 r., V – 15.09.2020 r., VI – 16.09.2020 r., VII – 17.09.2020 r.,
VIII – 18.09.2020 r.,  IX – 21.09.2020 r., X – 22.09.2020 r., XI – 23.09.2020 r., XII – 24.09.2020 r., XIII – 25.09.2020 r.,
XIV – 28.09.2020 r., XV – 30.09.2020 r.

Informacje o zaliczeniu członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podane zostaną w oddzielnych ogłoszeniach, co najmniej na 21 dni przed głosowaniem każdej części.

Rejestracja uprawnionych, wydanie kart do głosowania i oddanie głosów odbędzie się w godz. 18:00-21:00 w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3.  

Wykaz uchwał podejmowanych na piśmie przez Walne Zgromadzenie:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r. (projekt uchwały);  
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych, wynikających z listu polustracyjnego z lustracji działalności spółdzielni za lata 2016 - 2018. (projekt uchwały);
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku. (projekt uchwały);
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego S. M. „Wyżyny” za 2019 rok. (projekt uchwały);
 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. (projekty uchwał);
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2020 - 2023. (projekt uchwały);(lista kandydatów); (autoprezentacje kandydatów)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2019 (zysku netto). (projekt uchwały);

  Wykaz uchwał zgłoszonych przez członków:

  8. W sprawie informacji o stanie funduszu remontowego.

  9. W sprawie zmiany w Regulaminie tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego.

  10. W sprawie wycofania z eksploatacji dmuchaw o napędzie spalinowym.

  11. W sprawie udostępniania protokółów rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków.

  12. W sprawie corocznych przeglądów instalacji.

  13. W sprawie „Gospodarki odpadami”.

  14. W sprawie remontów „na zlecenie”.

  15. W sprawie udostępniania protokółów odbioru remontów finansowanych z funduszu remontowego nieruchomości.

  16. W sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

  17. W sprawie zmiany Regulaminu Zarządu SM „Wyżyny”


 Sprawozdania, uchwały oraz pozostałe materiały dostępne są dla członków w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.  Udział w głosowaniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości.

 

SZANOWNI PAŃSTWO, CZŁONKOWIE S. M. „WYŻYNY”

         Przepisy dotyczące szczególnych rozwiązań, w związku ze stanem epidemicznym COVID-19 nakładają na Zarząd Spółdzielni obowiązek zwołania corocznego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie przesuniętym o trzy miesiące, tj. do 30 września b.r.

Jednocześnie ustawodawca przewidział na czas epidemii rozwiązanie przejściowe, dopuszczające podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie, bez odbywania zebrań. Ograniczenia formalne dotyczące organizacji spotkań, a przede wszystkim utrzymujące się stale zagrożenie epidemiczne skłoniły nas, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, do skorzystania z takiej – bezpiecznej dla Państwa zdrowia możliwości. Tak więc, w tym roku głosowanie określonych uchwał Walnego Zgromadzenia odbędzie się poprzez oddanie głosów na przygotowanych kartach do głosowania i wrzucenie ich do urny, pod nadzorem komisji wyznaczonej przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady, z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych.

Obowiązuje zakładanie maseczek lub przyłbic, dezynfekcja rąk przy wejściu, zachowanie dystansu pomiędzy głosującymi. Zapewniamy jednorazowe długopisy i odpowiednio oddalone od siebie, każdorazowo dezynfekowane stanowiska do wypełniania kart.

Z uwagi na liczbę członków przekraczającą 9 tysięcy, aby uniknąć większych zgromadzeń i kolejek, głosowanie przeprowadzone będzie w 15 terminach, odrębnie dla każdej części Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje podane będą w ogłoszeniach na klatkach schodowych i na stronie www.wyzyny.pl na 21 dni przed zebraniem każdej części.

Dołożymy wszelkich starań dla bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia procedury oddania głosów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi postępowania w stanie epidemii.

                                                                                                                                                    ZARZĄD S. M. „WYŻYNY”

                                                                                                                                                                           

 Warszawa, dnia 17.08.2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez I-szą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 8 września 2020 r. (wtorek) godz. w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Żabińskiego 7, Żabińskiego 8Żabińskiego 9Żabińskiego 10Żabińskiego 12Żabińskiego 14Żabińskiego 16.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów.  Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez II-gą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 10 września 2020 r. (czwartek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:      

 Żabińskiego 18, Żabińskiego 20, Meander 1A, Meander 2A, Belgradzka 44, Belgradzka 46, Belgradzka 46A, Belgradzka 48.

 Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl. 

 

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez III-cią część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 11 września 2020 r. (piątek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Kazury 1, Kazury 2, Kazury 2A, Kazury 2B, Kazury 2C, Kazury 2D, Kazury 2E, Kazury 2F, Kazury 4, Kazury 5, Kazury 7.

 Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

  

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez IV-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 14 września 2020 r. (poniedziałek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Kazury 6, Kazury 8, Kazury 10, Kazury 11, Kazury 12, Kazury 13, Kazury 15, Kazury 16.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl. 

 

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez V-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 15 września 2020 r. (wtorek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Kazury 14, Kazury 17, Kazury 19, Kazury 21, Kazury 22, Kazury 24, Kazury 26, Kazury 28.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl. 

 

 Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez VI-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 16 września 2020 r. (środa) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Kazury 18, Kazury 20, Pielckiego 110, Pileckiego 112, Pileckiego 114, Pileckiego 116.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl. 

 

  Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez VII-mą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 17 września 2020 r. (czwartek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Małej Łąki 1, Małej Łąki 3, Małej Łąki 5, Małej Łąki 7, Małej Łąki 9, Małej Łąki 10, Małej Łąki 11,
Małej Łąki 13, Małej Łąki 19, Małej Łąki 21, Małej Łąki 
23

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl. 

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez VIII-mą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 18 września 2020 r. (piątek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Małej Łąki 2, Małej Łąki 4Małej Łąki 6Małej Łąki 8Małej Łąki 28,
Żabińskiego 2, Żabińskiego 3, Żabińskiego 4, Żabińskiego 5, Żabińskiego 6
.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl. 

 

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez IX-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 21 września 2020 r. (poniedziałek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Małej Łąki 15, Małej Łąki 17Małej Łąki 72Małej Łąki 74Małej Łąki 76Małej Łąki 78Małej Łąki 80,
Małcużyńskiego 5, Małcużyńskiego 7, Małcużyńskiego 9
, Małcużyńskiego 11.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl. 

 

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez X-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 22 września 2020 r. (wtorek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Meander 1, Meander 2, Meander 3, Meander 4, Meander 5, Meander 6, Meander 7, Meander 10, Meander 12,Braci Wagów 2, Braci Wagów 4.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

 Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez XI-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 23 września 2020 r. (środa) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Meander 8, Meander 9Meander 11Meander 13Meander 14Meander 15Meander 16Meander 17, Meander 18, Meander 20.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez XII-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Meander 19, Meander 21Meander 22Meander 23, Braci Wagów 20.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

 

 Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez XIII-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 25 września 2020 r. (piątek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Belgradzka 50, Belgradzka 52, Na Uboczu 2, Na Uboczu 4, Na Uboczu 6, Na Uboczu 8, Braci Wagów 1.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez XIV-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Na Uboczu 10, Na Uboczu 12, Na Uboczu 14, Na Uboczu 16, Na Uboczu 24, Na Uboczu 26.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez XV-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 30 września 2020 r. (środa) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Na Uboczu 18, Na Uboczu 20, Na Uboczu 22, Na Uboczu 28, Braci Wagów 11.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

Warszawa, 27.07.2020 r. 

 ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "WYŻYNY" INFORMUJE,

że w związku ze zmianą od dnia 01.07.2020 r. taryfy dla ciepła wprowadzoną przez VEOLIA ENERGIA - Warszawa S. A. zatwierdzoną w dniu 27 maja 2020 r. przez prezesa URE decyzją nr RE.WRC.4210.6.4.2020 142 XX zm. ARy - od 01.08.2020 roku zostaną wprowadzone nowe stawki opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody dla lokali mieszkalnych i użytkowych.

Nowy wymiar czynszu powyższego powodu otrzymacie Państwo do skrzynek pocztowych w dniach 30, 31.07.2020 r. Jednocześnie informujemy, że zmiana stawek nastąpi tylko w tych budynkach, w których dotychczasowa stawka nie pokrywa kosztów ogrzewania.

 

 

Warszawa, 01.06.2020 r.

 Rozliczenie opłaty  za użytkowanie wieczyste / opłaty przekształceniowej działki nr 13, obręb 1-11-02 (dotyczy wszystkich budynków przy ul. Kazury, za wyjątkiem Kazury 1 i 5), wniesionej za rok 2019.

 

 1. Z uwagi na brak zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego na własność, Urząd Dzielnicy Ursynów obciążył SM „Wyżyny” opłatą roczną za użytkowanie wieczyste w wysokości 2.182.066,04 zł, co stanowi 1% wartości gruntu.

 

     

 1. W przeliczeniu na 1 m2 powierzchni wszystkich lokali partycypujących w opłatach (mieszkalnych i niemieszkalnych) wynosiło to w skali miesięcznej
  2,07 zł, a w rozbiciu na grunt pod budynkami i tereny wspólne (drogi, chodniki, trawniki itp.) odpowiednio 0,90 zł i 1,17 zł.
 2. Zaświadczenie o przekształceniu gruntu wystawione zostało 22 stycznia 2020 r. i w ślad za nim, na wniosek Spółdzielni, ustalono opłatę jednorazową z zastosowaniem 98% bonifikaty, która wyniosła 833.851,74 zł. Działka nr 13 przy ul. Kazury nie została formalnie podzielona i stanowiła jedną nieruchomość zabudowaną na cele mieszkaniowe, została więc przekształcona na własność w całości, łącznie z wydzielonymi na potrzeby wyliczenia opłat „terenami wspólnymi”. Należy jednak pamiętać, że bonifikata dotyczyła wyłącznie lokali mieszkalnych.
 3. Z uwagi na to, że zgodnie z przepisami opłata za użytkowanie wieczyste wniesiona po 1 stycznia 2019r. podlega zaliczeniu na poczet opłaty przekształceniowej, wystąpiła nadwyżka, którą należało rozliczyć z mieszkańcami. Nadwyżka udokumentowana została poprzez dokonanie korekty faktury za użytkowanie wieczyste za rok 2019 i wystawienie w dn. 06.04.2020 r. nowej faktury za jednorazową opłatę przekształceniową, na kwotę 833.851,74 zł.

           

 1. Opłaty zebrane od lokali mieszkalnych, których dotyczyła bonifikata wyniosły 2.007.707,76 zł, co po uwzględnieniu kwoty należnej za przekształcenie daje do zwrotu 1.173.856,00 zł.
 2. Po dokonaniu przeliczenia na 1 m2 mieszkania, kwota zwrotu wyniosła 14,58 zł, co w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości obrazuje poniższa tabela:

      

 

 

 

                                                                                                                                                                                    ZARZĄD S. M. „WYŻYNY”

 

  

Warszawa 22.05.2020 r.

UWAGA MIESZKAŃCY

Informujemy, że na terenie S. M. „Wyżyny” rozpoczyna się 25 maja pierwsze koszenie trawników. Z uwagi na wiele głosów mieszkańców i wytyczne władz Warszawy, liczba cięcia traw ograniczona będzie do 2-3 w roku, w zależności od warunków pogodowych. Biorąc pod uwagę zróżnicowane opinie, tytułem eksperymentu, na terenie tzw. „sadku” pomiędzy ulicami Żabińskiego i Małcużyńskiego pozostawiona zostanie naturalna łąka i tam prace nie będą prowadzone.

                                                                                                                                                                   Zarząd S. M. „Wyżyny”

 

Warszawa 08.05.2020 r.

UWAGA MIESZKAŃCY ENKLAWY UL. KAZURY.

   W związku z pytaniami dotyczącymi rozliczenia wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dokonanych za rok 2019, Zarząd Spółdzielni informuje:
zgodnie z zawiadomieniem zamieszczonym 27 stycznia na stronie internetowej, niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu gruntu przy ul. Kazury (za wyjątkiem działek Kazury 1 i 5), wystąpiliśmy z wnioskiem o jednorazową opłatę przekształceniową z bonifikatą w wysokości 98%. Pismo z wyliczeniem opłaty jednorazowej z uwzględnieniem bonifikaty otrzymaliśmy 6 marca. Resztę formalności, związanych ze zwrotem nadpłaty wynoszącej 60% poniesionych kosztów, tj. wniosek o zwrot i fakturę korygującą załatwiono do połowy kwietnia, a w dniu 27.04.2020r. Urząd Dzielnicy Ursynów dokonał przelewu odpowiedniej kwoty na konto SM „Wyżyny”. Rozliczenie tej nadpłaty zatwierdzone zostało na posiedzeniu Zarządu w dniu 6.05.2020r. a obecnie trwa księgowanie jej na indywidualnych kontach blisko 1500 lokali enklawy Kazury. Na kartach kontowych w internecie pojawi się w końcu maja, a w formie papierowej dotrze do Państwa na początku czerwca, łącznie z rozliczeniem zaliczek na opłaty za media pobranych w 2019 r.

                                                                                                                                                                                  Zarząd S. M. „Wyżyny”

 

RADA NADZORCZA INFORMUJE,
że z uwagi na trwający stan epidemiczny dyżury członków Rady odbywające się w każdy poniedziałek w godz. 17:00 - 18:00
zostają zawieszone do odwołania. Wszelkie sprawy wymagające kontaktu z Radą Nadzorczą
prosimy zgłaszać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu 22 648 66 32.
                                                                                                                                               W imieniu Prezydium Rady Nadzorczej: 
                                                                                                                                                              Mieczysław Grodzki
                                                                                                                                                               ( Przewodniczący )

 

        Warszawa dnia 31.03.2020 r.

SZANOWNI PAŃSTWO

Z uwagi na liczne pytania i zrozumiały niepokój związany z zagrożeniem epidemicznym informujemy, że służby spółdzielni starają się zapewnić Państwu maksimum bezpieczeństwa zarówno jeśli chodzi o warunki zamieszkania, jak i w kontaktach z naszymi pracownikami. Poniżej zamieszczamy krótką informację dotyczącą podjętych działań.

 

 

Warszawa dnia, 16.03.2020 r.

K O M U N I K A T

Z uwagi na konieczność dalszego ograniczenia bezpośrednich kontaktów, zgodnie z zaleceniami medycznymi, wprowadzone zostają kolejne zmiany w funkcjonowaniu administracji S. M. „Wyżyny”. Ograniczone zostają wejścia interesantów do biur, wszelkie pisma przyjmowane będą w holu siedziby Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji telefonicznie lub za pomocą Internetu, pod podanymi niżej telefonami/adresami mailowymi:

Sekretariat 22 648 66 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dz. Techniczny 22 648 67 90 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dz. Obsługi Osiedla 22 649 18 76 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dz. Rozliczeń 22 649 76 08 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dz. Członkowsko Mieszkaniowy 22 649 76 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dz. Windykacji 882 482 589 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dz. Lokali użytkowych 22 649 76 02 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zawieszone zostały wszystkie prace wymagające wizyt w mieszkaniach a dozorcy otrzymali polecenie codziennego wielokrotnego mycia wszelkich elementów budynków, których dotykają zwykle mieszkańcy (klamki, domofony, tablice w windach itp.)

Kasa w Spółdzielni zostaje zamknięta do odwołania, a termin wnoszenia opłat czynszowych za marzec zostaje przesunięty na 31.03.2020 r.

Odwołane są wszystkie imprezy i spotkania organizowane przez Natoliński Ośrodek Kultury.

O wszystkich zmianach opisanych wyżej zasad funkcjonowania Spółdzielni, których wprowadzenie podyktowane jest troską o Państwa zdrowie, będziemy niezwłocznie informować.

                                                                                                                                                                                               Zarząd Spółdzielni

Warszawa dnia, 16.03.2020 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne, które powoduje konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów, wiele osób ze względu na wiek lub stan zdrowia pozostaje w domach, unikając możliwości zarażenia się, co stwarza jednak szereg problemów. Istnieje też duża grupa mieszkańców o podwyższonym ryzyku w przypadku zachorowania, którzy powinni tak uczynić, ale z powodu braku pomocy w załatwieniu codziennych spraw nie mogą. Zarząd SM „Wyżyny” postanowił podjąć próbę udzielenia im wsparcia i zaradzenia temu problemowi. Zdając sobie sprawę z ograniczonych możliwości działania w oparciu o pracowników Spółdzielni apelujemy do mieszkańców o pomoc sąsiedzką, ufając w zrozumienie sytuacji i Państwa zaangażowanie. Dla koordynacji tej akcji społecznej uruchomiona zostaje z dniem dzisiejszym baza danych, która będzie kojarzyć osoby potrzebujące pomocy z tymi, którzy takiej pomocy chcą i mogą udzielić. Dane kontaktowe osób oczekujących wsparcia przekazywać będziemy zgłoszonym wolontariuszom starając się łączyć osoby w określonych rejonach miejsc zamieszkania.

Zgłoszeń dokonywać można codziennie, w godz. od 8:00 do 20:00 pod numerami telefonów:

608 514 631 – dla oczekujących pomocy,

505 802 501 – dla chcących udzielić pomocy,

oraz całodobowo na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie jakichkolwiek problemów z udzieleniem koniecznej pomocy swoim podopiecznym wolontariusze proszeni są o kontakt pod numer zgłoszeniowy. Liczymy na udział Państwa w tej akcji, zwracając uwagę, że pomoc innym jest także pomocą dla nas samych, bo może wpłynąć na zmniejszenie rozmiarów epidemii.

                                                                                                                                                                                   Zarząd Spółdzielni

Warszawa dnia, 12.03.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa dnia, 27.01.2020 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO GRUNTU PRZY ul. KAZURY.

        Zarząd S.M. WYŻYNY informuje, że do Spółdzielni wpłynęło datowane  22.01.2020 r. Zaświadczenie Nr 634/1/2020  dotyczące potwierdzenia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność  gruntów zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  położonych  przy ul. Kazury  (dz. nr  ewid. 13 , obręb 1-11-02 o powierzchni 12 8290 m2 ) .
        
W dniu  27.01.2020 r. Spółdzielnia wystąpiła z pismem  do Urzędu m. st. Warszawy  o   zamiarze  wniesienia  opłaty  jednorazowej  oraz wnioskiem o  udzielenie  98 % bonifikaty w odniesieniu do udziałów związanych z prawem własności lokali mieszkalnych.

        W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi dalszego postępowania w  sprawie gruntów, rozliczenia wniesionej opłaty a także  sytuacji członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokali mieszkalnych i  użytkowych, Zarząd postanowił zorganizować w dniu 10.02.2020 r. o godz. 18:00 w  Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 zebranie informacyjne, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

                                                                                                                                                                              Zarząd S.M. „Wyżyny”

Warszawa dn.19.12.2019 r.

Warszawa dn. 17.12.2019 r.

UWAGA MIESZKAŃCY ULIC ENKLAW KAZURY I PILECKIEGO.

W związku z zaniepokojeniem mieszkańców niedawną sytuacją, kiedy to karetka pogotowia ratunkowego nie mogła uruchomić szlabanu za pomocą sygnałów dźwiękowych (funkcja SOS), żeby rozwiać wszelkie wątpliwości informujemy, że wszystkie szlabany na terenie osiedla zostały wyposażone w momencie instalacji w funkcję automatycznego otwierania na sygnał pojazdów uprzywilejowanych. Działanie tego systemu zostało przetestowane i sprawdzone w praktyce.

W dniu dzisiejszym, po informacji o zaistniałym problemie dokonano ponownego sprawdzenia działania tej funkcji, z wynikiem pozytywnym. Dodatkowo przeniesiono moduł SOS z wnętrza kolumny szlabanu, co powinno poprawić jeszcze jego czułość.

Jak wynika z opublikowanego w internecie filmu kierowca karetki, która nie mogła sygnałem dźwiękowym uruchomić szlabanu zastosował niewłaściwą modulację, która nie uruchamia funkcji SOS. W takiej i podobnych sytuacjach istnieje jednak możliwość wjazdu za pomocą użycia przycisku awaryjnego i połączenia się z centrum monitoringu, które zdalnie podniesie zaporę.

Chcemy upewnić Państwa, że system umożliwiający wjazd wszelkich służb ratunkowych na teren osiedla działał i działa sprawnie, tak więc nie ma powodu do niepokoju

                                                                                                                                                                                                          Zarząd S. M. WYŻYNY.

 

 

 

Warszawa 19 listopada 2019 r.

Poniżej zamieszczamy pismo do Burmistrza Urzędu Dzielnicy Ursynów dotyczące organizacji ruchu przy żłobku na ulicy Kazury. Jest to kolejna prośba prezentująca nasze stanowisko uzgodnione z przedstawicielami mieszkańców.
                                                                                                                                                                     Zarząd S. M. WYŻYNY

 

 

Warszawa 22 października 2019 r.

 

         Zarząd S. M. „Wyżyny” powyżej przedstawia mapę z projektem podziału nieruchomości wielobudynkowej dz. ewid. nr 13 o pow. 128 290 m2 na nieruchomości jednobudynkowe i teren wspólny. Mapa powyższa była prezentowana na spotkaniu z mieszkańcami ul. Kazury, które odbyło się w NOK-u w dn. 08.10.2019 r.

        W dalszym ciągu oczekujemy na „zaświadczenie” potwierdzające prawo własności w/w działki przez S.M. „Wyżyny”. W następnej kolejności wystąpimy o zatwierdzenie w/w projektu podziału.

 

 

 

Warszawa 18.10.2019 r.

UWAGA CZŁONKOWIE POSIADAJĄCY SPÓŁDZIELCZE PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH.

W związku z zebraniem z mieszkańcami ul. Kazury, poświęconym przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów we własność, podajemy poniżej informacje dla tych osób, które w spotkaniu nie wzięły udziału. Informacje te stanowią uaktualnienie widniejących od 17.01.2019 r. na stronie internetowej Spółdzielni wyjaśnień Urzędu Dzielnicy Ursynów i S.M. WYŻYNY.

Ponownie stwierdzamy, że członkowie zamieszkali przy ul. Kazury (za wyjątkiem budynków przy ul. Kazury 1 i 5), jak i wszyscy inni Członkowie Spółdzielni posiadający własnościowe lub lokatorskie prawa do lokali nie muszą czynić żadnych działań dla uzyskania prawa własności gruntu działek, na których stoją ich budynki i skorzystania z 98% bonifikaty.

Wszystkie czynności wykonuje Spółdzielnia i do dnia dzisiejszego zrobiła wszystko, co zgodnie z przepisami zrobić należało. Już w październiku 2018 r. złożony został wniosek o wydanie zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, co zgodnie z postanowieniem ustawy powinno skutkować skróceniem tej procedury do 4 miesięcy. W styczniu 2019 r. złożono kolejny wniosek o przyspieszenie wydania zaświadczeń, w trybie, który powinien skutkować skróceniem procedury do 30 dni. Niestety z przyczyn niezależnych od Spółdzielni, z uwagi na niewydolność Urzędu Dzielnicy Ursynów, terminy te nie zostały dotrzymane. W marcu 2019 r. Spółdzielnia złożyła oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej w wysokości 1% rocznie, przez okres 99 lat, w odniesieniu do udziałów w gruncie związanych z lokalami przeznaczonymi do prowadzenia działalności gospodarczej, będącymi własnością S.M. WYŻYNY. Pozwoliło to uniknąć nadmiernych opłat, jakie wynikają z obowiązujących obecnie przepisów. W uzupełnieniu opisanych wyżej działań, w sierpniu 2019 r. złożone zostało 126 oświadczeń dotyczących wszystkich nieruchomości S.M. WYŻYNY, zgodnie z opublikowanym przez Urząd Dzielnicy formularzem określającym wymagane informacje.

W dalszym ciągu czekamy na zaświadczenia potwierdzające przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, co pozwoli na złożenie wniosku o wniesienie opłaty jednorazowej i w konsekwencji skorzystanie z bonifikaty uchwalonej przez Radę Warszawy. Nie istnieje żaden termin graniczny, którego przekroczenie z przyczyny zbyt późnego uzyskania zaświadczeń o przekształceniu, uniemożliwiłoby uzyskanie bonifikaty, czy powodowało poniesienie z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Spółdzielnia dokonuje wszystkich, przewidzianych prawem działań, monitoruje zmiany w przepisach i jest w ciągłym kontakcie z Urzędem Dzielnicy.

Apelujemy o cierpliwość i nie dawanie posłuchu plotkom, a w szczególności wprowadzającym w błąd wpisom zamieszczanym w internecie, w mediach społecznościowych, przez osoby nieodpowiedzialne i nie mające dostatecznej wiedzy na ten temat.

                                                                                                                                                              ZARZĄD S. M. „WYŻYNY”

 

 

 

 

 

Warszawa 20.09.2019 r.

UWAGA MIESZKAŃCY.

Informujemy, że ze względu na problemy techniczne ( zakłócenia fal radiowych ) pełne uruchomienie systemu szlabanów na enklawie Kazury - Pileckiego nastąpi z kilkudniowym opóźnieniem. Przewidywany termin to 24 - 25 września po przetestowaniu działania urządzeń.
                                                                                                                                                                        ZARZĄD S. M. „WYŻYNY”

 

 UWAGA.

Przypominamy, że system szlabanów, do którego wydawane są obecnie karty dostępu będzie zainstalowany wyłącznie w enklawie KAZURY - PILECKIEGO. Członkowie zamieszkali przy innych ulicach mają prawo otrzymać karty dostępu, ale szlabany na innych ulicach  - NIE BĘDĄ ZAINSTALOWANE.

                                                                                                                                                                        ZARZĄD S. M. „WYŻYNY”

Warszawa 28.08.2019 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA SYSTEMU SZLABANÓW
NA ENKLAWIE WYŻYNY Zachód (Kazury-Pileckiego).


1. Rozpoczęcie działania szlabanów planowane jest na poniedziałek, 16 września 2019 r. o godz. 12:00. 

2. Wydawanie kart dostępu umożliwiających wjazd rozpocznie się dla wszystkich uprawnionych mieszkańców SM „Wyżyny” we wtorek, 3 września 2019 r. i będzie prowadzone przez cały czas funkcjonowania szlabanów.

3. Mieszkańcy ul. Kazury i Pileckiego odbierać będą karty w Dziale Członkowsko - Mieszkaniowym przy ul. Kazury 28, a mieszkańcy ulic Na Uboczu, Braci Wagów, Meander, Belgradzkiej, Małej Łąki, Małcużyńskiego, Żabińskiego w Dziale Lokali Użytkowych przy ul. Kazury 28.

4. Wydawanie kart odbywać się będzie w okresie od 3 do 6 września br. w godz. 8:00 - 18:00, a później w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 9:00 - 17:00, w każdy wtorek i środę 8:00 - 16:00, a w piątki w godz. 8:00 - 13:30. 

5. Opłata za 1 kartę jest równa kosztowi produkcji i aktywacji ponoszonemu przez Spółdzielnię i wynosi 20 zł.

6. Wpłat gotówkowych dokonać można w kasie Spółdzielni przy ul. Kazury 5 (tylko członkowie SM „Wyżyny”), czynnej w okresie od 3 do 6 września br. w godz. 8:00 - 18:00, a przed tym okresem i po nim w poniedziałki i czwartki w godz. 11:00 - 17:00, w środę w godz. 9:00 - 15:00 oraz przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto SM „Wyżyny” nr 84 1020 1156 0000 7902 0006 7421. 

7.  Na przelewie lub przekazie pocztowym należy zamieścić adnotację: „opłata za kartę dostępu” , imię i nazwisko właściciela wraz z adresem mieszkania w zasobach spółdzielni.

8. Członków Spółdzielni zamierzających dokonać wpłaty w kasie zachęcamy do wcześniejszego załatwienia tej sprawy, aby uniknąć kolejek w początkowym okresie wydawania kart. Wpłaty przyjmowane są od 28.08.2019 r.

9. Karty wydawane będą wyłącznie osobom uprawnionym (lub upoważnionym przez osoby uprawnione) posiadającym dowód wpłaty za karty, po okazaniu dokumentu tożsamości.

10. Wzór pełnomocnictwa do odbioru karty dostępu będzie do pobrania ze strony www.wyzyny.pl a także w działach wydających karty oraz biurze Spółdzielni przy ul. Kazury 5.

11. Odbierający kartę (karty) kwituje odbiór w rejestrze prowadzonym przez spółdzielnię. Karty są numerowane i będą przyporządkowane konkretnym osobom. Wydawane karty są aktywne i gotowe do użycia w momencie odbioru. 

12. Karty otwierają szlabany zdalnie, bez konieczności zbliżania czy kontaktu karty z czytnikiem.

Wzór upoważnienia - pełnomocnictwa ( .pdf)
Regulamin użytkowania szlabanów - systemu kontroli wjazdu na enklawę WYŻYNY ZACHÓD (Kazury-Pileckiego).

                                                                                                                                                                                 Zarząd S.M. „WYŻYNY”

 

UWAGA MIESZKAŃCY.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi instalacji i funkcjonowania szlabanów w enklawie „Wyżyny-Zachód” (ulice Kazury i Pileckiego), informujemy, że uruchomienie systemu planowane jest na 16.09.2019 r. Wydawanie kart dostępu mieszkańcom przewidziane jest od 3.09.2019 r. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem określającym zasady użytkowania szlabanów przekazane zostaną Państwu do 28.08.2019 r.

                                                                                                                                                                                  Zarząd S. M. „WYŻYNY”

 

 

 

Warszawa, 25.03.2019 r.

UWAGA  MIESZKAŃCY.

    W związku z referendum przeprowadzonym wśród członków zamieszkałych przy ulicach Kazury i Pileckiego w sprawie zatrzymania nasilonego tranzytu przez osiedle, Zarząd S. M. „Wyżyny”, z uwagi na brak jednoznacznego wyniku określającego sposób zaradzenia temu problemowi podjął decyzję o wprowadzeniu blokady za pomocą szlabanów. Jest to sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców S.M. „Wyżyny”, ponieważ system taki umożliwi im swobodny przejazd. Rada Nadzorcza zaaprobowała tę decyzję, co pozwala na ostateczne zatwierdzenie koncepcji działania systemu i finalizowanie rozmów z firmami, które podjęłyby się jego instalacji i obsługi. W niedługim czasie podamy więcej szczegółów dotyczących tej sprawy.

                                                                                                                                                                                  ZARZĄD S. M. „WYŻYNY”

Warszawa 01.02.2019 r.

 

UWAGA MIESZKAŃCY ENKLAWY KAZURY/PILECKIEGO !

Poniżej przedstawimy Państwu wyniki referendum w sprawie zablokowania przejazdu tranzytowego przez enklawę, przeprowadzonego w dniach 9 -18 stycznia br. wśród 2.584 członków zamieszkałych przy ul. Kazury i Pileckiego.

Protokół po referendum (.pdf) .

                                                                                                                                                                                                               Zarząd S. M. WYŻYNY

Warszawa 17.01.2019 r.

 

 

Uzupełnienie informacji Urzędu Dzielnicy Ursynów w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność gruntów.

Przekształcenie na własność dotyczy działek pod budynkami, natomiast do tej pory nie wiadomo, czy obejmie tereny wspólne (drogi, chodniki, place zabaw, tereny zielone itp.), które wprost nie podlegają pod przepisy ustawy. Nie obejmie też prawdopodobnie wydzielonych gruntów pod pawilonami handlowymi i usługowymi, garażami wolnostojącymi, budynkiem Natolińskiego Ośrodka Kultury. Tylko w przypadku enklawy ul. Kazury, gdzie nie wyodrębniono działek pod budynkami, przekształcenie dotyczy całego terenu będącego w użytkowaniu wieczystym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wyżyny” wystąpiła już do Urzędu Dzielnicy o wydanie zaświadczeń o własności gruntów, co skutkuje skróceniem okresu oczekiwania na ich wydanie do 4 miesięcy. Osoby, którym zależy na jeszcze wcześniejszym otrzymaniu zaświadczenia z uwagi na sprzedaż mieszkania lub zamiar zaciągnięcia kredytu hipotecznego, mogą złożyć w Urzędzie Dzielnicy tak umotywowany wniosek i otrzymać zaświadczenie w terminie 30 dni.

Roczna opłata przekształceniowa, wnoszona przez okres 20 lat, powinna być równa dotychczasowej opłacie za użytkowanie wieczyste. Grunty naszej Spółdzielni leżą na dotychczasowych terenach miasta Warszawy, stąd możliwa do wykorzystania w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty bonifikata wynosi 98%, w przypadku lokali mieszkalnych.

Właściciele lokali użytkowych nie mogą wprost skorzystać z żadnych zniżek przy przekształceniu gruntów, bo traktowane jest to jako niedozwolona pomoc państwa dla przedsiębiorców. Podobny problem może dotyczyć lokali mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, choć nie jest to przesądzone.

Opłatę przekształceniową za rok 2019, w wysokości wynikającej z zaświadczenia wydanego przez Urząd Dzielnicy, należy wnieść do końca lutego 2020r., a za kolejne lata termin zapłaty upływać będzie 31 marca każdego roku.

W sprawie dodatkowych wyjaśnień i informacji, prosimy kierować zapytanie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

 

Członkowie SM „Wyżyny”, zamieszkali przy ulicach Kazury i Pileckiego.

 Z uwagi na niską frekwencję i wnioski mieszkańców, Zarząd Spółdzielni postanowił przedłużyć czas na oddawanie głosów w referendum w sprawie zablokowania tranzytu przez enklawę. 
Karty oddawać będzie można w sekretariacie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5, jeszcze do końca tygodnia do 18.01.2019r., tj. w godzinach pracy Spółdzielni - poniedziałek i czwartek od 8 do 18, wtorek i środa od 8 do 16 oraz piątek od 8 do 13:30. 

Jednocześnie przypominamy, że w referendum mogą wziąć udział wszyscy członkowie SM „Wyżyny”, a więc także ich małżonkowie, bo stali się oni członkami Spółdzielni na mocy zmienionych ostatnio przepisów. Osoby, które nie posiadają kart do głosowania mogą wydrukować je ze strony internetowej www.wyzyny.pl lub otrzymać je w biurze Spółdzielni i wypełnić na miejscu.  

                                                                                                                                                   ZARZĄD SM „WYŻYNY”

                                                           

 

KARTA DO GŁOSOWANIA  W REFERENDUM OPINIODAWCZYM (pdf) .

 

 

Warszawa dn 03.01.2019 r.

Członkowie SM „Wyżyny”, zamieszkali przy ulicach Kazury i Pileckiego.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Zarząd Spółdzielni przeprowadzi w najbliższych dniach referendum opiniodawcze, dotyczące zablokowania nasilonego ruchu tranzytowego samochodów przejeżdżających przez osiedle od ulicy Stryjeńskich do ulicy Pileckiego. W swoich skrzynkach pocztowych znajdą Państwo karty do głosowania z odpowiednią instrukcją, które po wypełnieniu należy złożyć we wskazanych miejscach i terminie. Karty zawierać będą m. in. opis opracowanego z udziałem przedstawicieli mieszkańców planu uniemożliwienia przejazdu poprzez wyłączenie z ruchu trzech fragmentów uliczek, zaznaczonych na załączonej mapce. Ten prosty i bezkosztowy sposób wiąże się jednak z pewnymi uciążliwościami dla samych mieszkańców ze względu na brak możliwości bezpośredniego dojazdu z każdej strony do każdego budynku. Do nieruchomości przy ulicy Kazury 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 4, 6, 7, 8, 10 byłaby możliwość dojazdu wyłącznie od ulicy Stryjeńskich, do budynków przy ulicy Kazury 5, 12 i 28 z obu stron, a do pozostałych tylko od ulicy Pileckiego.  

Podobne rozwiązania wprowadzone zostały wiele lat temu w pozostałych częściach naszej Spółdzielni. Osobom, które widzą konieczność zablokowania przejazdu, ale nie akceptują powyższej koncepcji, pozostaje oddanie głosu na wersję, która zakłada wprowadzenie bardziej skomplikowanego i generującego koszty systemu, który zatrzymałby tranzyt, umożliwiając jednak swobodny przejazd mieszkańcom Spółdzielni, np. poprzez instalację automatycznych szlabanów z kartami dostępu. Przewidziana jest też możliwość wyrażenia swojej opinii przez tych z Państwa, którzy uważają, że blokowanie przejazdu w jakikolwiek sposób nie jest zasadne, a czasowe nasilenie ruchu z uwagi na budowę tunelu trasy POW jest do zaakceptowania. Apelujemy do wszystkich członków Spółdzielni o wzięcie udziału w referendum, bo tylko tą drogą Zarząd Spółdzielni może uzyskać opinię znaczącej części członków, konieczną do podjęcia decyzji w tej kwestii.

                                                                                                                             ZARZĄD SM „WYŻYNY” 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy tekst apelu do władz miasta stołecznego Warszawy w sprawie zmiany wysokości bonifikat
dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego we własność gruntów (.pdf).

 

                                                                                                                                                                                                        Zarząd S.M. WYŻYNY 

 

 Warszawa dn 14.12.2018 r.

Uwaga mieszkańcy ulic Kazury i Pileckiego

      Do Spółdzielni wpłynęło w końcu listopada pismo podpisane przez liczną grupę mieszkańców, dotyczące sprawy zablokowania przejazdów tranzytowych przez enklawę. W ubiegłym tygodniu przybyła delegacja członków Spółdzielni, która przedstawiła nowa koncepcję rozwiązania tego problemu. Spotkaliśmy się też z wieloma głosami mieszkańców, którzy wnioskowali o zmianę planowanego na  17 – 18 grudnia terminu rozpoczęcia referendum w sprawie tranzytu z uwagi na wyjazdy w okresie przedświątecznym. Z uwagi na powyższe, mając też na względzie czas potrzebny na rozpatrzenie opisanych wyżej spraw i zaopiniowanie ich przez powołany do tego zespół z udziałem mieszkańców, Zarząd postanowił przesunąć zorganizowanie referendum na przybliżony termin 7 - 8 stycznia 2019 r. Wszelkie pozostałe ustalenia zawarte w ogłoszeniu o tej sprawie z dnia 19 listopada pozostają bez zmian.

                                                                                                                                                                                                                       Zarząd SM „Wyżyny”

 

Warszawa dn 28.11.2018 r.

Wyższe czynsze. Przez uwłaszczenie. ( link )

Po kilka, a nawet kilkanaście milionów złotych będą musiały dopłacić spółdzielnie mieszkaniowe do uwłaszczenia. Koszty całej operacji mogą odczuć lokatorzy ........

Artykuł p. Emilii Świętochowskiej na stronie: gazetaprawna.pl

 

 

Warszawa dn 19.11.2018 r.

Uwaga Mieszkańcy ulic Kazury i Pileckiego!
    Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z nasilonym ruchem samochodów, spowodowanym budową tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, odpowiadając na liczne postulaty mieszkańców, Zarząd Spółdzielni przygotował projekt zamknięcia enklawy dla przejazdów tranzytowych od ul. Stryjeńskich do ul. Pileckiego. Koncepcja takiego rozwiązania, wypracowana we współpracy z zespołem w którym uczestniczą przedstawiciele mieszkańców zakłada blokadę trzech odcinków ulic, przedstawiona została na zebraniu w NOK w końcu września  jest dostępna na naszej stronie internetowej. Z uwagi na różnice zdań dotyczące uniemożliwienia przejazdu, jak i proponowanego rozwiązania, Zarząd postanowił przeprowadzić referendum wśród członków zamieszkałych w tej enklawie, które pozwoli określić opinię większości głosujących w tej sprawie. Referendum odbędzie się za pomocą wypełnienia dostarczonych do skrzynek pocztowych kart do głosowania, zawierających krótkie opisy sytuacji, koncepcji blokady i jej skutków oraz mapkę poglądową z zaznaczonymi odcinkami bez przejazdu. Głosowanie będzie imienne, wyłącznie dla członków SM "Wyżyny" a oddanie głosu odbędzie się poprzez zakreślenie odpowiedniego pola na karcie. Głosy oddawać będzie można przez kilka dni.  Wszystkie szczegóły zostaną umieszczone na kartach do głosowania i dodatkowo  opisane na stronie internetowej oraz w ogłoszeniach na klatkach schodowych, tydzień przed terminem dostarczenia kart, planowanym na 17-18 grudnia br.
                                                                                                                                                                ZARZĄD SM WYŻYNY
 

Warszawa dn 18.09.2018 r.

UWAGA MIESZKAŃCY ENKLAWY KAZURY.

Poniżej przedstawiamy uzgodniony z przedstawicielami mieszkańców projekt proponowanej blokady przejazdu tranzytowego, który będzie przedmiotem dyskusji na zebraniu w NOK-u w dniu 24 września o godzinie 18:00. 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

                                                                                                                                                    Zarząd SM WYŻYNY.

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa dn. 16.09. 2018 r.

 

Warszawa dn 11.09.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WYŻYNY” ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE W DNIU 24.09.2018 ROKU (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 18:00 
W SPRAWIE EWENTUALNEJ BLOKADY PRZEJAZDU TRANZYTOWEGO PRZEZ ENKLAWĘ KAZURY.
SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W NATOLIŃSKIM OŚRODKU KULTURY PRZY UL. NA UBOCZU 3.

                                                                                                                                                                              ZARZĄD SM „WYŻYNY”

Warszawa dn. 16.05.2018 r.

Uwaga Mieszkańcy Wyżyny Zachód.

Z przykrością informujemy, że posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska Dzielnicy Ursynów, w dniu 21.05.2018 r., które miało zajmować się sprawą budowy „miasteczka rowerowego” na ul. Kazury, o czym informowaliśmy w ogłoszeniach na klatkach schodowych nie ma w porządku obrad tego punktu. O fakcie tym poinformowani zostaliśmy w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych.

                                                                                                                                                 Zarząd SM „Wyżyny”

 

Uwaga Członkowie SM „WYŻYNY”.

W związku ze zmianą przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i zawierać :
datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko członka udzielającego pełnomocnictwa, jego nr członkowski i nr Pesel, adres lokalu, z którym związane jest jego członkostwo, imię i nazwisko pełnomocnika i jego nr Pesel, datę rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, na części którego pełnomocnik ma zastępować członka oraz czytelny podpis członka udzielającego pełnomocnictwa.  

Poniżej zamieszczamy wzór pełnomocnictwa do pobrania. 

Wzór pełnomocnictwa .(pdf)

Warszawa dn. 24.04.2018 r.

 

 

  

MIESZKAŃCY ULICY KAZURY I PILECKIEGO.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WYŻYNY” BIORĄC POD UWAGĘ CODZIENNE TRUDNOŚCI ZE ZNALEZIENIEM WOLNYCH MIEJSC DO PARKOWANIA SAMOCHODÓW, POSTANOWIŁA ZNACZNIE OBNIŻYĆ CENĘ NAJMU W MONITOROWANYM GARAŻU PRZY UL. PILECKIEGO 116 NA POZIOMIE ODKRYTYM, GDZIE POZOSTAJĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA POSTOJOWE.

OPŁATA WYNOSI 150,- zł brutto miesięcznie.

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA NASZĄ PROPOZYCJĄ ZAPRASZAMY DO DZIAŁU LOKALI UŻYTKOWYCH
UL. KAZURY 28, TEL. 22 649 76 02,  600 398 063.

                                                                                                                                                                               ZARZĄD S.M. „WYŻYNY” 

 

Warszawa 29.03.2018 r.

           Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uzyskał zgodę Spółdzielni "PAX" na wykonanie na jej terenie przejścia łączącego ul. Kazury od strony zachodniej z ul. Pileckiego. Nieodpłatnej budowy przejścia podjęła się firma Astaldi - wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy.

Warszawa 05.03.2018 r.

UWAGA MIESZKAŃCY KAZURY / PILECKIEGO.

          Zamieszczamy poniżej pismo firmy ASTALDI Sp. A. dotyczące naszej interwencji w sprawie budowy chodnika umożliwiającego dojście do ul Pileckiego, po odcięciu komunikacji wraz z rozpoczęciem budowy obwodnicy.

Pismo (.pdf)

 

Warszawa 01.03.2018 r.

 

 

Warszawa 23.02.2018 r.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW URSYNOWA NA TEMAT BUDOWY POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY. ( .pdf)

Warszawa 22.02.2018 r.

UWAGA ! ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU !

W dniu dzisiejszym do spółdzielni wpłynęło pismo od wykonawcy odcinka z tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy firmy „ASTALDI” w sprawie czasowej zmiany organizacji ruchu w związku z rozpoczęciem budowy. Zwracamy uwagę, że zmiany uwidocznione na poniższych schematach planuje się wprowadzić już w najbliższy piątek, 23 lutego o godz. 23:00.

Pismo Firmy ASTALDI w sprawie : wdrożenia czasowej organizacji ruchu dla potrzeb budowy tunelu trasy S2 w ciągu ulicy Płaskowickiej w Warszawie - Etap 2 a. ( .pdf)

 

Warszawa 20.02.2018 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY.

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym budowy Południowej Obwodnicy Warszawy zawiadamiamy, że wszystkie informacje oraz aktualności  są dostępne pod adresem: http://www.pulawska-lubelska.pl/  
Inne przydatne adresy i kontakty :
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad https://www.gddkia.gov.pl/pl/781/gddkia-warszawa . 
Astaldi firma odpowiadającej za budowę odcinka przebiegającego wzdłuż terenu naszej Spółdzielni  http://www.pulawska-lubelska.pl/kontakt.
P
unkt Informacyjny dla kontaktów ze społecznością: ul. Rosoła 10, 02-786 Warszawa, tel. 509 129 571, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warszawa 16.02.2018 r.

UWAGA !

W związku z docierającymi do Spółdzielni wątpliwościami dotyczącymi wniesienia jednorazowej opłaty na działalność społeczno-wychowawczą z chwilą przyjęcia w poczet członków, Zarząd przedstawia podstawę prawną: §10 Statutu Spółdzielni  i Uchwała Rady Nadzorczej nr 90 z 11.12.2003r.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. znowelizowana Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017r. zniosła opłaty z tytułu wpisowego i udziału. Zaniechanie pobierania jednorazowej opłaty na działalność społeczno-wychowawczą przez Spółdzielnię byłoby niezgodne z prawem.
 2. Nigdy Spółdzielnia nie wymagała innych opłat niż wymienionych w § 10 pkt 2 statutu przy przyjęciu w poczet członków, a ich wysokość regulowały zapisy ustawowe i statutowe.
 3. Do dnia wejścia znowelizowanej ustawy znoszącej opłaty wpisowego i udziałów członkostwo w Spółdzielni było dobrowolne. Dzisiaj Spółdzielnia ma obowiązek automatycznie taką osobę wpisać w poczet członków. Stąd wymagana jest jednorazowa opłata.

                                                                                                                                                                    ZARZĄD S. M. "WYŻYNY"

 

Warszawa, dn. 14.02.2018 r.

DO MIESZKAŃCÓW.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WYŻYNY” INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 74 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI DZ. UST. NR. 46 Z 2000 ROKU (z uwzględnieniem zmian od 23.08.2017 roku) OSOBY POSIADAJĄCE SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ DOCHÓD BRUTTO NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY NIE PRZEKRACZA 50% MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA W GOSPODARCE NARODOWEJ ZA 2017 ROK TJ. 2.135,76 ZŁ (BRUTTO) MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O 50% BONIFIKATĘ OD OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU.

Mieszkańcy, którzy chcą ubiegać się o w/w bonifikatę powinni zgłosić się do siedziby Spółdzielni (sekretariat) celem pobrania wniosku. Wypełnione wnioski w terminie do dnia 26.02.2018 roku należy składać w Sekretariacie Spółdzielni. Właściciele lokali z wyodrębnioną własnością o bonifikatę występują bezpośrednio w terminie do dnia 1.03.2018 roku do: Urzędu Miasta Delegatura dla Dzielnicy Ursynów Wydział Obsługi Mieszkańców Warszawa ul. KEN 61

Wniosek (.pdf)

Warszawa, dn. 13.02.2018 r. 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 12.02.2018 r. w sprawie ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w enklawie "WYŻYNY ZACHÓD".

 

Warszawa, dn. 13.02.2018 r. 
                                                                                                                         
SZANOWNI MIESZKAŃCY.

     Informujemy, że w dniu 13.02.2018 r. o godzinie 18.00 w Urzędzie  Dzielnicy Ursynów (sala 136  I piętro ) odbędzie się spotkanie dotyczące nowej organizacji ruchu w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy,
- w dniu 14.02.2018 (środa) o godz. 18:30 w Urzędzie  Dzielnicy Ursynów (sala 136  I piętro ) odbędzie się XLIV Sesja Rady Dzielnicy Ursynów dotycząca likwidacji pętli autobusowej Natolin Płn. oraz przeniesienia Bazarku na Dołku w rejon ulicy Płaskowickiej i Al. Komisji Edukacji Narodowej,
- w dniu 15.02.2018 (czwartek) o godz. 18:00 w Urzędzie  Dzielnicy Ursynów (sala 136  I piętro )  odbędzie się Posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska dotyczące filtrów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.

 

Warszawa dn 11.01.2018 r

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WYŻYNY" świadoma obowiązków wynikających z bycia Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych powołała Administratora Bezpieczeństwa Informacji w osobie pana Damiana Stachyry. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, pytania prosimy kierować na adres E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu: 734-410-899.

 

 

Warszawa dn 29.12.2017 r. 

     W związku z przedłużonym o dwa lata, t.j.  do 2019 roku okresem wpłaty na fundusz celowy urządzeń dźwigowych w starych zasobach spółdzielni - publikujemy uchwały Rady Nadzorczej nr 100 z dnia 29 listopada 2007 roku oraz nr 27 z 29 czerwca 2015 roku w tej sprawie.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 100 oraz nr 27(.pdf).

 

Warszawa dn 21.12.2017 r. 

DOTYCZY UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO GRUNTÓW "WYŻYNY ZACHÓD".

    Zarząd Spółdzielni informuje, że po wielu latach starań doprowadził do podpisania 19 grudnia br. aktu notarialnego dotyczącego uzyskania prawa użytkowania wieczystego gruntów enklawy KAZURY z wyłączeniem trzech wyodrębnionych działek dla budynków Kazury 1, Kazury 5 i Pileckiego 116, o których to wieczyste będziemy się starać uzyskać w innym, przewidzianym ustawowo trybie.
Kolejne prace, które należy wykonać będą polegały na:
- wykonaniu mapy prawnej zawierającej scalenie a następnie podział uzyskanego terenu na działki jednobudynkowe i mienie wspólne,
- podjęcie przez zarząd spółdzielni projektów uchwał, a następnie uchwał dotyczących wyodrębnienia poszczególnych nieruchomości,
- sfinalizowanie ustanowienia własności lokali aktem notarialnym.
Ponadto informujemy, że po upływie ok. 6 tygodni ( założenie Księgi Wieczystej ) będzie można na indywidualny wniosek zainteresowanego założyć Księgę Wieczystą na ograniczonym prawie rzeczowym, tj. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Akt Notarialny ( .pdf )

 

Warszawa dn 24.11.2017 r.

     W związku z licznymi wnioskami mieszkańców dotyczącymi zablokowania przejazdów tranzytowych przez enklawę Kazury i w nawiązaniu do obytego w tej sprawie spotkania w dn. 25.10.2017 r. przedstawiamy poniżej koncepcję wypracowaną przez spółdzielnię w oparciu o znaki drogowe stanowiące uzupełnienie przygotowanej wcześniej organizacji ruchu. 

Mapa "tranzyt".

Stan projektowany, nie uwzględnianiący blokady tranzytu z zaznaczeniem newralgicznych kierunków przejazdu przez osiedle ( nie uwględnia wjazdu z parkingu od narożnika Płaskowickiej/Stryjeńskich z uwagi na spodziewane zablokowanie przez budowę tunelu POW ).

Mapa "jeden kierunek".

Stan projektowany uwględniający blokadę tranzytu za pomocą znaków " zakaz wyjazdu" na krótkich odcinkach uliczek osiedlowych.

Mapa "zakaz ruchu" 

Stan projektowany uwględniający blokadę tranzytu za pomocą znaków " zakaz ruchu" na krótkich odcinkach uliczek osiedlowych.

 

 

 

Prezentacja - Organizacja Ruchu w enklawie Kazury (.pdf)  -  przesłana przez niezwykle aktywną mieszkankę jako pomysł autorski blokady tranzytu. Prosimy wszystkich zainteresowanych, mających własne koncepcje zaradzenia temu problemowi o składanie swoich projektów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zarząd Spółdzielni planuje następne spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poniżej przedstawiamy skierowane do Urzędu Dzielnicy Ursynów uwagi mieszkańców dotyczące przyszłej organizacji ruchu i
parkingów przy żłobku projektowanym przy ul. Kazury. 
Papierowa wersja dostępna jest w sekretariacie spółdzielni dla osób chętnych do złożenia podpisów popierających tę koncepcję.

 

 URZĄD DZIELNICY WARSZAWA URSYNÓW

(Komisja Inwestycji Komunalnych i Transportu)

Uwagi mieszkańców Osiedla Kazury do obsługi komunikacyjnej żłobka

 1. Ograniczenie ruchu samochodów wewnątrz Osiedla Kazury, w tym dojazdu do żłobka między budynkami Kazury 6 i 8 (szlaban lub stała blokada).
 2. Przeniesienie parkowania aut opiekunów dzieci oraz pracowników żłobka, na zewnętrzny parking przy ulicy Stryjeńskich.
 3. Ograniczenie miejsc postojowych od północnej strony żłobka, pozostawienie wyłącznie miejsc dla niepełnosprawnych oraz ustawienie stojaków na rowery.
 4. Rezygnacja z chodników i słupków, między budynkami Kazury 6 i 8.
 5. Odstąpienie od poszerzania ciągów komunikacyjnych.
 6. Rezygnacja ze zbędnej, wyniesionej wyspy, między budynkami Kazury 6 i 8 (uzasadnienie pkt jw.).
 7. Zmiana sposobu wyznaczenia miejsc postojowych dla niepełnosprawnych (strona północna) z prostopadłych na równoległe.
 8. Modyfikacja podjazdu dla zaopatrzenia z prostopadłego na równoległy.
 9. Przekształcenie 7-u istniejących miejsc postojowych, przeznaczonych do adaptacji oraz  6-u nowych, planowanych miejsc postojowych (zachodnia strona żłobka) z parkowania prostopadłego na skośne 45 stopni. Powodem jest dbałość o bezpieczeństwo innych uczestników ciągu komunikacyjnego, pieszych oraz rowerzystów. Ze względu na realizację projektu Miasteczko Ruchu Rowerowego oraz likwidację dogodnych dla mieszkańców przedeptów (teren zajęty pod budowę żłobka), ten odcinek przejmie zwielokrotniony ruch pieszych i rowerzystów.
 10.  Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu po północnej stronie żłobka.
 • poszerzenie chodnika głównego (wschód-zachód) do 3m, stanie się on dogodnym skrótem dla pieszych, mieszkańców oraz osób korzystających z Miasteczka Ruchu Rowerowego.
 • ustawienie dodatkowych ławeczek.

    Prosimy o utrzymanie charakteru tej części Osiedla Kazury, dotychczas jednej z najlepiej chronionych od nadmiernego obciążenia ruchem samochodów.
    Wnioskujemy o wprowadzenie drobnych zmian w aranżacji zewnętrznego terenu północnej strony żłobka (poszerzenie chodnika, ustawienie dodatkowych ławeczek
    i stojaków na rowery). 
Aby przestrzeń ta stała się bardziej funkcjonalna i przyjazna dla mieszkańców osiedla, oraz osób które będą korzystać z infrastruktury
    Miasteczka Ruchu Rowerowego. Zależy nam na ogólnoosiedlowym ograniczeniu ruchu. Otworzenie kolejnego wjazdu, przyczyni się do zwiększenia komunikacyjnej
    dostępności Enklawy Kazury. 
Spotęguje już istniejące uciążliwości, a w rezultacie wymusi poszukiwanie sposobu ograniczenia przejezdności osiedla, dla dodatkowej trasy. 

Dlatego tak ważna jest dla nas, zmiana organizacji obsługi komunikacyjnej żłobka, zanim potok zupełnie nowych samochodów napłynie w Osiedle Kazury.
   

    

Mieszkańcy Osiedla Kazury. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Warszawa 20.10.2017 r.

      W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kontrowersyjnej sprawy obsługi komunikacyjnej planowanego żłobka przy ul. Kazury informujemy, że na listopadowym posiedzeniu Rady Dzielnicy Ursynów sprawa ta znajdzie się prawdopodobnie w porządku obrad. Projekt rozwiązania organizacji ruchu w tym rejonie znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów w dziale zamówień publicznych w załącznikach do ogłoszenia o przetargu.
( załączniki nr 8A - dokumentacja projektu cz. 1 i 2 ) 

Link do ogłoszenia : http://ursynow.pl/zamowienia-publiczne/budowa-integracyjnego-zlobka-wraz-z-infrastruktura-zewnetrzna-i-przebudowa-ukladu-drogowego-przy-ul-kazury-w-warszawie-nr-postepowania-kzp-xii-wzp-271-67-2017/

                                                                                                                                                                                                   ZARZĄD S. M. „WYŻYNY”

 

Warszawa 13.10.2017 r.

UWAGA MIESZKAŃCY.

Informujemy, że wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące niżej wymienionych nieruchomości:

Meander 1, Meander 1A, Meander 2, Meander 2A, Meander 3, Meander 5, Meander 6, Meander 7, Meander 9, Meander 10, Meander 11, Meander 12, Meander 13, Meander 14, Meander 15, Meander 16, Meander 17, Meander 19, Meander 20, Meander 23, Belgradzka 44, Belgradzka 46, Belgradzka 46A, Belgradzka 48
z wymaganym udziałem własności zostały złożone w dniu 04.10.2017r. w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Pozwala to na rozpoczęcie postępowania w sprawie przekształcenia i dalsze wnioski nie są już konieczne.

Z uwagi na powyższe, Spółdzielnia przestaje przyjmować kolejne wnioski mieszkańców tych budynków.        

                                                                                                                                                                                                     ZARZĄD S. M. „WYŻYNY”

 

Warszawa 04.10.2017 r.

UWAGA MIESZKAŃCY.


Informujemy, że wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące niżej wymienionych nieruchomości:

Małej Łąki 1, Małej Łąki 2, Małej Łąki 4, Małej Łąki 5, Małej Łąki 6, Małej Łąki 7, Małej Łąki 9, Małej Łąki 10, Małej Łąki 11, Małej Łąki 13, Małej Łąki 15, Małej Łąki 17, Małej Łąki 74, Małej Łąki 76, Małcużyńskiego 5, Małcużyńskiego 7, Małcużyńskiego 9, Małcużyńskiego 11, Żabińskiego 2, Żabińskiego 3, Żabińskiego 5, Żabińskiego 6, Żabińskiego 7, Żabińskiego 8, Żabińskiego 10, Żabińskiego 12, Żabińskiego 14, Żabińskiego 16, Żabińskiego 18, Żabińskiego 20, Rtm.W.Pileckiego 110, Rtm.W.Pileckiego 112, Rtm.W.Pileckiego 114
z wymaganym udziałem własności zostały złożone w dniu 02.10.2017r. w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Pozwala to na rozpoczęcie postępowania w sprawie przekształcenia i dalsze wnioski nie są już konieczne.

Z uwagi na powyższe, Spółdzielnia przestaje przyjmować kolejne wnioski mieszkańców tych budynków.        

                                                                                                                                                                                                     ZARZĄD S. M. „WYŻYNY”

Warszawa 29.09.2017 r.

UWAGA MIESZKAŃCY ENKLAWY „WYŻYNY ŚRODEK”

Informujemy, że wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące niżej wymienionych nieruchomości: 
Belgradzka 50, Na Uboczu 2, Na Uboczu 4, Na Uboczu 6, Na Uboczu 8, Na Uboczu 12, Na Uboczu 14, Na Uboczu 16, Na Uboczu 18, Na Uboczu 20, Na Uboczu 22, Na Uboczu 24, Braci Wagów 1, Braci Wagów 11
z wymaganym udziałem własności zostały złożone w dniu 28.09.2017r.w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Pozwala to na rozpoczęcie postępowania w sprawie przekształcenia i dalsze wnioski nie są już konieczne.

Z uwagi na powyższe, Spółdzielnia przestaje przyjmować kolejne wnioski mieszkańców tych budynków.        

                                                                                                                                                                                                                                  ZARZĄD S. M. „WYŻYNY”

 

 

Warszawa 15.09.2017 r.

MIESZKAŃCY "WYŻYN, MIESZKAŃCY URSYNOWA.

        Trwa postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, gdzie rozstrzygnięty ma być problem instalacji na wyrzutniach spalin z tunelu trasy filtrów oczyszczających. Apelujemy do Państwa o wzięcie udziału w akcji wysyłania petycji w sprawie obrony naszego prawa do życia w otoczeniu pozbawionym trującego smogu. Petycje wysyłać można w najprostszy sposób drogą internetową, poprzez stronę www.petycje.internetowe.pl , gdzie zamieszczony jest gotowy wzór. Może to uczynić każdy dorosły, niekoniecznie mieszkaniec Ursynowa, stąd apel o uaktywnienie także członków dalszej rodziny i znajomych.Wzięcie udziału w poprzedniej akcji wysyłania uwag i wniosków nie wyklucza składania petycji o które obecnie prosimy. W swoich skrzynkach na listy znajdziecie Państwo ulotkę, w której opisana została zaistniała sytuacja oraz skutki jakie może przynieść zaniechanie oczyszczania spalin z tunelu. Apelujemy też o wzięcie udziału w proteście organizowanym w tej sprawie w najbliższy czwartek, 21 września br o godz. 9.00 pod siedzibą Wojewody Mazowieckiego, na Placu Bankowym 3/5. Zadbajmy o przyszłość naszą i naszych rodzin, wykazując się aktywnością w tej jakże ważnej sprawie !

                                                                                                                                                                                                 Zarząd S. M. "Wyżyny"

Warszawa 01.09.2017 r.

UWAGA MIESZKAŃCY ENKLAWY KAZURY

Zarząd Spółdzielni z satysfakcją informuje, że 30.08.2017 r. Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął uchwałę nr 1189 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym terenów obejmujących nieruchomości Spółdzielni przy ul. St. Kazury. Wieńczy to nasze długoletnie starania o uregulowanie stanu prawnego gruntów na tej enklawie. Przewidziane przepisami terminy dalszych działań Prezydenta Warszawy pozwalają sądzić, że przed końcem bieżącego roku uda się podpisać stosowny akt notarialny, co sfinalizuje sprawę.

                                                                                                                                                                               Zarząd S. M. "WYŻYNY"

 
 
Warszawa 28.08.2017 r.
UWAGA UŻYTKOWNICY LOKALI.

             W związku ze wzrostem wartości gruntu z dniem 1 stycznia 2016 roku Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wypowiedział Spółdzielni wysokość opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu obowiązującej do 31 grudnia 2015 roku. Zarząd Spółdzielni odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, kwestionując wycenę. Po rozpatrzeniu odwołań SKO postanowiło ustalić nową opłatę roczną, która różni się od opłat wnoszonych do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w 2016 i 2017 roku. W tej sytuacji Zarząd Spółdzielni dokonał rozliczenia opłat za wieczyste użytkowanie gruntu za 2016 i 2017 rok (rozliczenie  zostało  umieszczone  pod informacją.)
W przypadku:
•    nadpłaty -   można ją potrącić z bieżącego czynszu
•    niedopłaty - należy ją wpłacić do Spółdzielni do końca 2017 roku.
                                                                                                                                                                                           Zarząd S. M. "WYŻYNY"
 
 
 
Warszawa 23.08.2017 r. 

UWAGA MIESZKAŃCY !

     Zgodnie z wcześniejszymi powiadomieniami dotyczącymi przekształceń użytkowania wieczystego gruntu we własność informujemy, że od poniedziałku, 28 sierpnia b.r. uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny w budynku przy ul. St. Kazury 28 (od strony budynku Kazury 2a), gdzie zasięgnąć będzie można informacji a także złożyć wnioski dotyczące właścicieli lokali wyodrębnionych, posiadających udział w gruncie.  Informacje udzielane będą też pod numerem telefonu (22) 649 76 05, 668 138 696, oraz (22) 649 76 07. Punkt konsultacyjny i infolinia czynne będą w dniach urzędowania Spółdzielni, od poniedziałku do środy w godz.10:00-16:00, we czwartki 12:00-18:00, w piątek od godz. 10:00 do 13:00. Mieszkańcy składający wniosek o przekształcenie zobowiązani są dostarczyć:
- wypełniony i podpisany formularz (do pobrania poniżej)
- odpis zwykły księgi wieczystej własnego lokalu ( do uzyskania w ekspozyturach Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych funkcjonujących przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste),
Pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowego złożenia wniosków dołączy Spółdzielnia.
Kosztami złożenia wniosku w wysokości 10 zł wnioskodawca obciążony będzie w opłatach czynszowych.

Wnioski dotyczące nieruchomości, gdzie Spółdzielnia posiada minimum 50% udziałów (wykaz poniżej w ogłoszeniu z 18 lipca br.) oraz terenów wspólnych złożone zostaną w najbliższym czasie. W tych przypadkach, dla rozpoczęcia postępowania nie jest konieczne współdziałanie mieszkańców. Pozostałe wnioski złożone zostaną niezwłocznie po dokooptowaniu wniosków indywidualnych koniecznych do osiągnięcia wymaganego minimum udziału w nieruchomości.  Na dalszym etapie postępowania administracyjnego formalną zgodę na przekształcenie wyrazić muszą wszyscy właściciele posiadający prawo odrębnej własności lokali w danej nieruchomości.

                                                                                                                                                                                             Zarząd S. M. "WYŻYNY"

Wniosek (.pdf)

 

Warszawa 22.08.2017 r.

SZANOWNI PAŃSTWO.

      Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonej przez naszą spółdzielnię akcji zbierania postulatów mieszkańców w sprawie działań związanych z ochroną środowiska przy budowie tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy udało się złożyć w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 1545 indywidualnych wniosków. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom i pracownikom S. M. WYŻYNY zaangażowanym w tę jakże ważną dla nas wszystkich kampanię.
   
                                                                 
 
Warszawa 17.08.2017 r.
 

U W A G A !

        Informujemy, że S. M. WYŻYNY rozpoczęła akcję zbierania podpisów pod uwagami i wnioskami dotyczącymi postępowania, w sprawie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Przygotowane formularze roznoszone będą przez gospodarzy domów i po ich podpisaniu zebrane i dostarczone do Spółdzielni, która złoży je Wojewodzie Mazowieckiemu. Formularze dostępne będą również we wszystkich lokalach biurowych S. M. WYŻYNY oraz w Natolińskim Ośrodku Kultury. Ostateczny termin przyjmowania przez Spółdzielnię podpisanych uwag i wniosków upływa w poniedziałek, 21 sierpnia o godz. 12:00, ponieważ w tym dniu muszą być dostarczone do Urzędu Wojewódzkiego.

                                                                                                                                                                                                                         Zarząd SM "WYŻYNY"

Warszawa 17.08.2017 r.

UWAGA MIESZKAŃCY

Dotyczy: przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów we własność.

             Informujemy, że administracja S. M. WYŻYNY zgromadziła wszystkie dokumenty, które według dotychczasowych ustaleń mogą być potrzebne do prawidłowego złożenia wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów we własność. Rada Nadzorcza podjęła też wymaganą przepisami uchwałę, upoważniającą Zarząd Spółdzielni do działania w odniesieniu do wszystkich nieruchomości, gdzie posiadamy użytkowanie wieczyste.

W uzupełnieniu dotychczasowych wiadomości zamieszczonych poniżej, zawiadamiamy, że zgodnie z informacją uzyskaną dzisiaj w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, od poniedziałku 21.08.2017r. dostępny będzie, dostosowany do potrzeb Spółdzielni formularz wniosku o przekształcenie. Od wtorku 22.08.2017r. planujemy uruchomienie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, gdzie będzie można składać także indywidualne wnioski o przekształcenie, które pogrupujemy i po osiągnięciu wymaganego przepisami progu 50% udziału w nieruchomości, złożymy w Urzędzie Dzielnicowym. W tych nieruchomościach, w których SM „Wyżyny” posiada odpowiedni udział (wymienionych w „Informacjach dodatkowych” poniżej) wniosek złożony przez Spółdzielnię wystarczy do rozpoczęcia postępowania.

Powyższa informacja, uzupełniona o dalsze szczegóły zostanie podana do wiadomości mieszkańców, poprzez umieszczenie ogłoszeń na klatkach schodowych we wszystkich budynkach.

 

Warszawa 25.07.2017 r.

UWAGA MIESZKAŃCY !  

Walczymy o filtry na wyrzutniach spalin !

Osoby zainteresowane współpracą w akcji składania postulatów do oceny oddziaływania na środowisko Południowej Obwodnicy Warszawy, proszone są o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Postępowanie o wydanie postanowienia w tej sprawie prowadzone jest przez Wojewodę Mazowieckiego z udziałem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Termin składania uwag upływa 21 sierpnia 2017 r. W najbliższym czasie zwołane ostanie zebranie osób, które zgłoszą chęć współdziałania  w celu określenia formy  przeprowadzenia akcji i jej organizacji. Zachęcamy też wszystkich mieszkańców do składania indywidualnych wniosków, zgodnie z zamieszczonym poniżej obwieszczeniem.

                                                                                                                                                                                                                                           Zarząd SM "WYŻYNY"

 

  Warszawa 18.07.2017 r.

INFORMACJE DODATKOWE

W nieruchomościach, gdzie S. M. WYŻYNY posiada odpowiednią wielkość udziałów (minimum 50%) nie jest konieczne składanie indywidualnych wniosków o przekształcenie, gdyż wniosek złożony przez Spółdzielnię wystarczy do rozpoczęcia procedury przekształceniowej. Poniżej lista adresowa takich nieruchomości: 


Belgradzka 44, 46A (garaż), 48, 50.
 
Braci Wagów 1, 4, 11. 
Małej Łąki 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 28, 74, 76.  
Małcużyńskiego 7, 9, 11. 
Meander 1, 1A, 2, 2A, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 
Na Uboczu 2, 4, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 
Pileckiego 110, 112, 114, 116 (garaż).
Żabińskiego 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 

We wszystkich pozostałych nieruchomościach,nie znajdujących się na powyższej liście ( nie dotyczy nieruchomości przy ul. Kazury) dla skutecznego złożenia wniosku wymagane jest także złożenie indywidualnych wniosków przez osoby posiadające wyodrębnioną własność lokali i tym samym udział w użytkowaniu wieczystym gruntu. Stosowany dotychczas przez Urząd Dzielnicy wzór wniosku o dokonanie przekształcenia nie wydaje się być możliwy do zastosowania w odniesieniu do budynków wielorodzinnych gdzie oprócz właścicieli indywidualnych występuje też Spółdzielnia jako „właściciel zbiorowy”. Trwają rozmowy z Urzędem Dzielnicy na temat uzgodnienia nowego, odpowiedniego w naszej sytuacji wzoru wniosku oraz ustalenia rodzaju i formy składania dokumentów będących wymaganymi załącznikami.
W poniedziałek, 24 lipca mamy nadzieję przekazać kompletną i ostateczną informację umożliwiającą skuteczne działanie zmierzające do uzyskania własności gruntów.  
 
 
 
 
 

Warszawa  10.07.2017 r.

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów na własność.

                 Uchwałą Rady Warszawy, która weszła w życie 4 lipca br. użytkownikom wieczystym gruntu przysługuje 95% bonifikaty przy przekształceniu tego prawa we własność. Warunkiem uzyskania zniżki jest zabudowa działki budynkami mieszkalnymi lub garażami oraz uzyskanie prawa użytkowania wieczystego do 13 października 2005r. Warunki takie spełniają prawie wszystkie nieruchomości jednobudynkowe w naszej Spółdzielni (nie dotyczy enklawy Wyżyny Zachód tj. budynków przy ul.Kazury). Opłata w wysokości 5% wartości przekształcenia gruntu może zostać rozłożona na raty na czas od 10 do 20 lat i w okresie spłaty jest oprocentowana. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić mieszkańcy, których suma udziałów w nieruchomości wynosi co najmniej połowę. Uchwała Rady Warszawy zbiegła się z procedowanym przez Sejm rządowym projektem powszechnego uwłaszczenia, na mniej korzystnych warunkach, zakładającym 20% opłatę rozłożoną na 20 lat. Jeśli ustawa zostanie uchwalona (planowane jest to w październiku-listopadzie br.) wszelkie niezakończone postępowania prowadzone zgodnie z obecnymi przepisami staną się bezprzedmiotowe. W chwili obecnej Zarząd rozważa formę i zasady składania wniosków. Będziemy informować o podjęciu decyzji w tej sprawie niezwłocznie po uzyskaniu wyjaśnień z Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Warszawa 22.06.2017 r.

UWAGA WAŻNE !!!

     W związku ze zgłoszonymi uwagami dotyczącymi wykonywania usług hydraulicznych przez Spółdzielnię,  Zarząd informuje:
1. Na klatkach schodowych wywieszony jest zakres prac i cennik usług hydraulicznych wykonywanych przez pracownika Spółdzielni,
2. Cennik ten jest opublikowany na stronie internetowej Spółdzielni w menu Działy Spółdzielni \ Dział Techniczny,
3. Na wszystkie wykonane usługi Spółdzielnia wystawia rachunki i gwarancje,
4. Usługi wykonywane przez Spółdzielnię nie obejmują prac spawalniczych i wymiany grzejników C.O. ponieważ nie posiadamy pracownika z uprawnieniami spawalniczymi. Do tego typu prac i innych nie wymienionych w cenniku prosimy zatrudniać firmy we własnym zakresie. Na prace obejmujące instalację gazową i C. O. wymagana jest zgoda Spółdzielni.

    Przykładowa zgoda na prace spawalnicze.