Z A W I A D O M I E N I E

 Zarząd S. M. WYŻYNY informuje, że na podstawie § 92 ust. 1 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie w częściach,
które odbędą się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 o godz. 18:00 w następujących terminach:
I – 29.05.2017 r., II – 05.06.2017 r., III – 06.06.2017 r., IV – 07.06.2017 r., V – 08.06.2017 r., VI – 09.06.2017 r.,
VII – 19.06.2017 r., VIII – 20.06.2017 r., IX – 21.06.2017 r., X – 23.06.2017 r., XI – 26.06.2017 r., XII – 27.06.2017 r.,
XIII – 28.06.2017 r., XIV – 29.06.2017 r., XV – 30.06.2017 r.

Informacje o zaliczeniu członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podane zostaną w oddzielnych ogłoszeniach co najmniej na 21 dni przed zebraniami każdej części.

Porządek obrad rozszerzony:
1.
Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
2.
Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 r. i omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia 2016 r.
   
(projekt uchwały);  (wnioski z Walnego Zgromadzenia 2016 r.),
4.
Rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2013 - 2015 oraz  podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych. ( projekt uchwały ),
5.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku. ( projekt uchwały ),
6.
Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego S. M. WYŻYNY za 2016 rok oraz przeznaczenia pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni (zysku netto). (projekt uchwały); (opinia i raport biegłego rewidenta),
7.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. (projekt uchwały),
8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. (projekt uchwały),
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020. (projekt uchwały),
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego i ułamkowego udziału we współwłasności garażu.
(projekt uchwały)

11. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do zamieszczania na stronie internetowej Spółdzielni dokumentów, zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. ( projekt uchwały )
12. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do opracowania regulaminu wynagradzania członków Zarządu i umieszczenia go na stronie internetowej Spółdzielni. (projekt uchwały) 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do podziału Walnego Zgromadzenia na nie więcej niż 3 części. (projekt uchwały)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do wyjaśnienia kwoty zadłużenia budynku przy ul Kazury 6. (projekt uchwały)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu w zakresie podziału Walnego Zgromadzenia na części oraz likwidacji Zebrania Przedstawicieli. (projekt uchwały)
16.
Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
17. Omówienie złożonych wniosków.
18.
Zamknięcie Zebrania.

Członkowie mogą zapoznać się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Zgłoszone wnioski członków spółdzielni, na podstawie których rozszerzono porządek obrad Walnego Zgromadzenia S. M. WYŻYNY:
1. Wniosek nr 1.
2. Wniosek nr 2.
3. Wniosek nr 3.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Warszawa, dnia 05.05.2017 r.  

Z A W I A D O M I E N I E 
 
Zarząd S. M. WYŻYNY informuje, że I-sza część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3
w dniu 29 maja 2017 r. (poniedziałek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Małej Łąki 2, Małej Łąki 4, Małej Łąki 6, Małej Łąki 8, Małej Łąki 28,
Żabińskiego 2, Żabińskiego 3, Żabińskiego 4, Żabińskiego 5, Żabińskiego 6. 

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni
przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej.

Warszawa, dnia 15.05.2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

     Zarząd S. M. WYŻYNY informuje, że II-ga część Walnego Zgromadzenia, odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3
w dniu 05 czerwca 2017 r. (poniedziałek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Małej Łąki 1, Małej Łąki 3, Małej Łąki 5, Małej Łąki 7, Małej Łąki 9, Małej Łąki 10, Małej Łąki 11,
Małej Łąki 13, Małej Łąki 19, Małej Łąki 21, Małej Łąki 23.

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni
przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej.

Warszawa, dnia 16.05.2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

     Zarząd S. M. WYŻYNY informuje, że III-cia część Walnego Zgromadzenia, odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3
w dniu 06 czerwca 2017 r. (wtorek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Małej Łąki 15, Małej Łąki 17,  Małej Łąki 72,  Małej Łąki 74, Małej Łąki 76, Małej Łąki 78, Małej Łąki 80, 
Małcużyńskiego 5, Małcużyńskiego 7, Małcużyńskiego 9, Małcużyńskiego 11.

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni
przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej.

Warszawa, dnia 17.05.2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

     Zarząd S. M. WYŻYNY informuje, że IV-ta część Walnego Zgromadzenia, odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3
w dniu 07 czerwca 2017 r. (środa) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami :

Żabińskiego 7, Żabińskiego 8, Żabińskiego 9, Żabińskiego 10, Żabińskiego 12, Żabińskiego 14, Żabińskiego 16.

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni
przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej.

 Warszawa, dnia 18.05.2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

     Zarząd S. M. WYŻYNY informuje, że V-ta część Walnego Zgromadzenia, odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3
w dniu 08 czerwca 2017 r. (czwartek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami :

Żabińskiego 16A, Żabińskiego 18, Żabińskiego 20, Meander 1A, Meander 2A,
Belgradzka 44, Belgradzka 46, Belgradzka 46A,Belgradzka 48.

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni
przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej.

Warszawa, dnia 19.05.2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

     Zarząd S. M. WYŻYNY informuje, że VI-ta część Walnego Zgromadzenia, odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3
w dniu 09 czerwca 2017 r. (piątek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami :

Meander 1, Meander 2, Meander 3, Meander 4, Meander 5, Meander 6, Meander 7,
Meander 10, Meander 12, Braci Wagów 2, Braci Wagów 4.

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni
przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej.