Protokół końcowy z Walnego Zgromadzenia

odbytego w 2019 r. w częściach w dniach:  I - część 30.05., II - część 31.05., III - część 03.06., IV - część 04.06.,V - część 06.06., VI - część 07.06., VII - część 10.06., VIII - część 11.06., IX - część 13.06., X - część 14.06., XI - część 17.06., XII - część 18.06., XIII - część 24.06., XIV - część 25.06., XV - część 27.06.2019 r., sporządzony w trybie § 116 ust. 3 Statutu SM „Wyżyny”.

Stwierdza się, że Walne Zgromadzenie, w wyniku zliczenia liczby głosów, podjęło uchwały w sprawie: 
- Nr 1 – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 rok – 413 głosami za, 78 przeciw, przy 65 wstrzymujących się ( Sprawozdanie Zarządu ).
-Nr 2 – zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Wyżyny” za 2018 rok – 431 głosami za, 85 przeciw, przy 49 wstrzymujących się ( Sprawozdanie Finansowe ).
-  Nr 3 – przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2018 (zysku netto) – 490 głosami za, 40 przeciw, przy 34 wstrzymujących się.
- Nr 4 – przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok – 400 głosami za, 107 przeciw, przy 48 wstrzymujących się ( Sprawozdanie Rady Nadzorczej ).
-  Nr 5 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – K. Gosławskiemu – 380 głosami za, 123 przeciw, przy 49 wstrzymujących się.
-  Nr 6 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – C. Graczykowi – 387 głosami za, 126 przeciw, przy 41 wstrzymujących się.
-  Nr 7 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – P. Makohinowi – 354 głosami za, 144 przeciw, przy 58 wstrzymujących się.
-  Nr 8 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – A. Gradowi – 365 głosami za, 123 przeciw, przy 66 wstrzymujących się.

Stwierdza się, że Walne Zgromadzenie, w wyniku zliczenia ilości głosów, nie podjęło uchwał w sprawie:
-          zobowiązania Rady Nadzorczej do niedzielenia Walnego Zgromadzenia na części - 238 głosów za, 277 przeciw, przy 41 wstrzymujących się,
-          zobowiązania Rady Nadzorczej do zmiany warunków zatrudnienia członków Zarządu - 208 głosów za, 219 przeciw, przy 101 wstrzymujących się,

Integralną część powyższego protokółu stanowią załączniki:
-   Nr 1 – uchwały od nr 1 do 8 podjęte przez Walne Zgromadzenie
-   Nr 2 – protokoły z części Walnego Zgromadzenia od I do XV.

Protokół sporządziła Katarzyna Dymowska.

 

Podpisy Przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

I. Krzysztof Oporski, II. Adam Murawski, III. Andrzej Zdzieborski, IV. Zbigniew Kujawa, Jacek Kikosicki, VI. Anna Przedborska, VII. Tadeusz Nadolny,
VIII. Witold Choiński, IX. Stanisław Kunikowski, X. Vital Wałyniec, XI. Agnieszka Danelczyk, XII. Andrzej Katner, XIII. Arkadiusz Graczykowski, XIV. Piotr Olczyk,
XV. Andrzej Izdebski.