Warszawa 02.10.2020r.
Szanowni Państwo, Członkowie S. M. “Wyżyny”.
30 września br. zakończony został cykl głosowań uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie, przewidziany zmianą przepisów dotyczących stanu epidemicznego COVID-19. Tym samym Spółdzielnia nasza dotrzymała wszelkich prawnie określonych terminów. Dochowaliśmy maksymalnej staranności w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla ochrony Państwa zdrowia w czasie oddawania głosów. Dziękujemy wszystkim, którzy pomimo istniejącego zagrożenia zdecydowali się wziąć udział w głosowaniu.
Z poważaniem: Zarząd S. M. “Wyżyny”
 
 

Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania na Walnym Zebraniu w 2020 r.

 

 

 

 

 

Wyciąg z protokółu nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 13.08.2020 r.

dotyczący Walnego Zgromadzenia 2020 r.

Ze względu na konieczność odbycia Walnego Zgromadzenia do dnia 30 września 2020 r. (zgodnie z art. 15 zzh ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r.), mając na uwadze utrzymujące się zagrożenie epidemiczne, Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi Spółdzielni podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie, na podstawie przepisów wprowadzonych w ustawie z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W przypadku zarządzenia głosowania na piśmie Rada Nadzorcza na podstawie § 120 ust. 4 statutu powoła komisję skrutacyjną do nadzoru nad głosowaniem i zliczenia oddanych głosów oraz sporządzenia protokółu z głosowań nad poszczególnymi uchwałamiPrzepisy statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia należy stosować odpowiednio.

Uchwała nr 30 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY” z dnia 17 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie.

Warszawa, dnia 17.08.2020r.

Z A W I A D O M I E N I E

o przeprowadzeniu pisemnego głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia 2020 r.

         Na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 106 ust. 1 Statutu Spółdzielni, w związku z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzającej zmiany do ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY” zarządza podjęcie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie w częściach, w niżej wymienionych terminach oddania głosów przez członków zaliczonych do poszczególnych części:

I – 8.09.2020 r., II – 10.09.2020 r., III – 11.09.2020 r., IV – 14.09.2020 r., V – 15.09.2020 r., VI – 16.09.2020 r., VII – 17.09.2020 r., 
VIII – 18.09.2020 r.,  IX – 21.09.2020 r., X – 22.09.2020 r., XI – 23.09.2020 r., XII – 24.09.2020 r., XIII – 25.09.2020 r., 
XIV – 28.09.2020 r., XV – 30.09.2020 r.

Informacje o zaliczeniu członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podane zostaną w oddzielnych ogłoszeniach, co najmniej na 21 dni przed głosowaniem każdej części.

Rejestracja uprawnionych, wydanie kart do głosowania i oddanie głosów odbędzie się w godz. 18:00 - 21:00 w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3.  

Wykaz uchwał podejmowanych na piśmie przez Walne Zgromadzenie:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r. (projekt uchwały);  
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych, wynikających z listu polustracyjnego z lustracji działalności spółdzielni za lata 2016 - 2018. (projekt uchwały);
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku. (projekt uchwały);
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego S. M. „Wyżyny” za 2019 rok. (projekt uchwały);
 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. (projekty uchwał);
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2020 - 2023. (projekt uchwały);(lista kandydatów); (autoprezentacje kandydatów)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2019 (zysku netto). (projekt uchwały);

  Wykaz uchwał zgłoszonych przez członków:

  8. W sprawie informacji o stanie funduszu remontowego.

  9. W sprawie zmiany w Regulaminie tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego.

  10. W sprawie wycofania z eksploatacji dmuchaw o napędzie spalinowym.

  11. W sprawie udostępniania protokółów rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków.

  12. W sprawie corocznych przeglądów instalacji.

  13. W sprawie „Gospodarki odpadami”.

  14. W sprawie remontów „na zlecenie”.

  15. W sprawie udostępniania protokółów odbioru remontów finansowanych z funduszu remontowego nieruchomości.

  16. W sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

  17. W sprawie zmiany Regulaminu Zarządu SM „Wyżyny”

   

 Sprawozdania, uchwały oraz pozostałe materiały dostępne są dla członków w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.  Udział w głosowaniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości.

                           

SZANOWNI PAŃSTWO, CZŁONKOWIE S. M. „WYŻYNY”

         Przepisy dotyczące szczególnych rozwiązań, w związku ze stanem epidemicznym COVID-19 nakładają na Zarząd Spółdzielni obowiązek zwołania corocznego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie przesuniętym o trzy miesiące, tj. do 30 września br.

Jednocześnie ustawodawca przewidział na czas epidemii rozwiązanie przejściowe, dopuszczające podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie, bez odbywania zebrań. Ograniczenia formalne dotyczące organizacji spotkań, a przede wszystkim utrzymujące się stale zagrożenie epidemiczne skłoniły nas, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, do skorzystania z takiej – bezpiecznej dla Państwa zdrowia możliwości. Tak więc, w tym roku głosowanie określonych uchwał Walnego Zgromadzenia odbędzie się poprzez oddanie głosów na przygotowanych kartach do głosowania i wrzucenie ich do urny, pod nadzorem komisji wyznaczonej przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady, z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych.

Obowiązuje zakładanie maseczek lub przyłbic, dezynfekcja rąk przy wejściu, zachowanie dystansu pomiędzy głosującymi. Zapewniamy jednorazowe długopisy i odpowiednio oddalone od siebie, każdorazowo dezynfekowane stanowiska do wypełniania kart.

Z uwagi na liczbę członków przekraczającą 9 tysięcy, aby uniknąć większych zgromadzeń i kolejek, głosowanie przeprowadzone będzie w 15 terminach, odrębnie dla każdej części Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje podane będą w ogłoszeniach na klatkach schodowych i na stronie www.wyzyny.pl na 21 dni przed zebraniem każdej części.

Dołożymy wszelkich starań dla bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia procedury oddania głosów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi postępowania w stanie epidemii.

                                                                                                                                                    ZARZĄD S. M. „WYŻYNY”

                                                                                                                                                                           

Warszawa, dnia 17.08.2020r.

Z A W I A D O M I E N I E

       Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez I-szą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 8 września 2020 r. (wtorek) godz. w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Żabińskiego 7, Żabińskiego 8Żabińskiego 9Żabińskiego 10Żabińskiego 12Żabińskiego 14Żabińskiego 16.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów.  Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez II-gą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 10 września 2020 r. (czwartek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:      

 Żabińskiego 18, Żabińskiego 20, Meander 1A, Meander 2A, Belgradzka 44, Belgradzka 46, Belgradzka 46A, Belgradzka 48.

 Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl. 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez III-cią część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 11 września 2020 r. (piątek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Kazury 1, Kazury 2,Kazury 2A, Kazury 2B, Kazury 2C, Kazury 2D, Kazury 2E, Kazury 2F, Kazury 4, Kazury 5, Kazury 7.

 Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez IV-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 14 września 2020 r. (poniedziałek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Kazury 6, Kazury 8, Kazury 10, Kazury 11, Kazury 12, Kazury 13, Kazury 15, Kazury 16.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl. 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez V-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 15 września 2020 r. (wtorek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Kazury 14, Kazury 17, Kazury 19, Kazury 21, Kazury 22, Kazury 24, Kazury 26, Kazury 28.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl. 

 Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez VI-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 16 września 2020 r. (środa) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Kazury 18, Kazury 20, Pielckiego 110, Pileckiego 112, Pileckiego 114, Pileckiego 116.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl. 

 Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez VII-mą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 17 września 2020 r. (czwartek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Małej Łąki 1, Małej Łąki 3, Małej Łąki 5, Małej Łąki 7, Małej Łąki 9, Małej Łąki 10, Małej Łąki 11, 
Małej Łąki 13, Małej Łąki 19, Małej Łąki 21, Małej Łąki 
23

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl. 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez VIII-mą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 18 września 2020 r. (piątek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Małej Łąki 2, Małej Łąki 4Małej Łąki 6Małej Łąki 8Małej Łąki 28,
Żabińskiego 2, Żabińskiego 3, Żabińskiego 4, Żabińskiego 5, Żabińskiego 6
.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl. 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez IX-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 21 września 2020 r. (poniedziałek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Małej Łąki 15, Małej Łąki 17Małej Łąki 72Małej Łąki 74Małej Łąki 76Małej Łąki 78Małej Łąki 80,
Małcużyńskiego 5, Małcużyńskiego 7, Małcużyńskiego 9
Małcużyńskiego 11.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl. 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez X-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 22 września 2020 r. (wtorek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Meander 1, Meander 2, Meander 3, Meander 4, Meander 5, Meander 6, Meander 7, Meander 10, Meander 12,Braci Wagów 2, Braci Wagów 4.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez XI-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 23 września 2020 r. (środa) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Meander 8, Meander 9Meander 11Meander 13Meander 14Meander 15Meander 16Meander 17, Meander 18, Meander 20.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez XII-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Meander 19, Meander 21Meander 22Meander 23Braci Wagów 20.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez XIII-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 25 września 2020 r. (piątek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Belgradzka 50, Belgradzka 52, Na Uboczu 2, Na Uboczu 4, Na Uboczu 6, Na Uboczu 8, Braci Wagów 1.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez XIV-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Na Uboczu 10, Na Uboczu 12, Na Uboczu 14, Na Uboczu 16, Na Uboczu 24, Na Uboczu 26.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „Wyżyny” informuje, że głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie przez XV-tą część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 30 września 2020 r. (środa) w godz. 18:00 - 21:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:     

Na Uboczu 18, Na Uboczu 20, Na Uboczu 22, Na Uboczu 28, Braci Wagów 11.

Głosowanie polegać będzie na zakreśleniu odpowiedniego pola na kartach do głosowania, które członkowie otrzymają po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i następnie wrzuceniu ich do urny. Podczas głosowania zachowanie będą wszelkie środki ostrożności wynikające ze stanu epidemii, obowiązują maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odstępów. Przypominamy, że z uchwałami, które będą przedmiotem głosowania oraz sprawozdaniami i materiałami, można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

 

 

  

 

 

 

Protokół końcowy z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2019 r.

w częściach w dniach:  I - część 30.05., II - część 31.05., III - część 03.06., IV - część 04.06.,V - część 06.06., VI - część 07.06., VII - część 10.06., VIII - część 11.06., IX - część 13.06., X - część 14.06., XI - część 17.06., XII - część 18.06., XIII - część 24.06., XIV - część 25.06., XV - część 27.06.2019 r., sporządzony w trybie § 116 ust. 3 Statutu SM „Wyżyny”.

Stwierdza się, że Walne Zgromadzenie, w wyniku zliczenia liczby głosów, podjęło uchwały w sprawie: 
- Nr 1 – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 rok – 413 głosami za, 78 przeciw, przy 65 wstrzymujących się ( Sprawozdanie Zarządu ).
-Nr 2 – zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Wyżyny” za 2018 rok – 431 głosami za, 85 przeciw, przy 49 wstrzymujących się ( Sprawozdanie Finansowe ).
-  Nr 3 – przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2018 (zysku netto) – 490 głosami za, 40 przeciw, przy 34 wstrzymujących się.
- Nr 4 – przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok – 400 głosami za, 107 przeciw, przy 48 wstrzymujących się ( Sprawozdanie Rady Nadzorczej ).
-  Nr 5 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – K. Gosławskiemu – 380 głosami za, 123 przeciw, przy 49 wstrzymujących się.
-  Nr 6 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – C. Graczykowi – 387 głosami za, 126 przeciw, przy 41 wstrzymujących się.
-  Nr 7 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – P. Makohinowi – 354 głosami za, 144 przeciw, przy 58 wstrzymujących się.
-  Nr 8 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – A. Gradowi – 365 głosami za, 123 przeciw, przy 66 wstrzymujących się.

Stwierdza się, że Walne Zgromadzenie, w wyniku zliczenia ilości głosów, nie podjęło uchwał w sprawie:
-          zobowiązania Rady Nadzorczej do niedzielenia Walnego Zgromadzenia na części - 238 głosów za, 277 przeciw, przy 41 wstrzymujących się,
-          zobowiązania Rady Nadzorczej do zmiany warunków zatrudnienia członków Zarządu - 208 głosów za, 219 przeciw, przy 101 wstrzymujących się,

Integralną część powyższego protokółu stanowią załączniki:
-   Nr 1 – uchwały od nr 1 do 8 podjęte przez Walne Zgromadzenie
-   Nr 2 – protokoły z części Walnego Zgromadzenia od I do XV.

Protokół sporządziła Katarzyna Dymowska.

 

Podpisy Przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

I. Krzysztof Oporski, II. Adam Murawski, III. Andrzej Zdzieborski, IV. Zbigniew Kujawa, Jacek Kikosicki, VI. Anna Przedborska, VII. Tadeusz Nadolny,
VIII. Witold Choiński, IX. Stanisław Kunikowski, X. Vital Wałyniec, XI. Agnieszka Danelczyk, XII. Andrzej Katner, XIII. Arkadiusz Graczykowski, XIV. Piotr Olczyk,
XV. Andrzej Izdebski.