Spółdzielnia Mieszkaniowa „WYŻYNY” z siedzibą w Warszawie (02-795), przy ul. St. Kazury 5, oświadcza, że związku z prowadzoną działalnością jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WYŻYNY” z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Kazury 5 jako Administrator Danych Osobowych świadomy swoich praw i obowiązków wynikających z ochrony Pani / Pana przed konsekwencjami przetwarzania danych, oświadcza, że czyni wszystko, aby Pani / Pana dane były bezpieczne, a przetwarzanie nie naruszało Pani / Pana praw i wolności, a przede wszystkim negatywnie na Panią/Pana nie oddziaływało.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WYŻYNY” w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani / Pana danych osobowych wyznaczyła Administratora Bezpieczeństwa Informacji w osobie Pana Damiana Stachyry, z którym macie Państwo prawo się kontaktować w kwestii przetwarzania danych osobowych e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WYŻYNY” oświadcza, że Pani / Pana dane są przetwarzane w różnych celach, a podstawą prawną przetwarzania mogą być:

-        przepis prawny np. ustawa prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych czy kodeks pracy w stosunku do pracowników;

-        wewnętrzne przepisy określone w statucie lub regulaminach Spółdzielni,

-        realizacja usług na podstawie podpisanej umowy lub udzielona zgoda w stosunku do wybranych danych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WYŻYNY” jako Administrator Danych oświadcza, że dane mogą być przetwarzane również w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Administratora Danych za które zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych uważa się w szczególności: zabezpieczenie mienia spółdzielni, marketing własny produktów i usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WYŻYNY” oświadcza, że dane osobowe przetwarza na rzecz:

-        - członków Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY” w celu realizacji praw, przysługujących członkom spółdzielni,

-        - mieszkańców w celu świadczenia usług zarządzania i administrowania nieruchomościami będącym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY”,

-        - innych osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych, na rzecz których Spółdzielnia Mieszkaniowa „WYŻYNY” realizuje usługę na podstawie podpisanej umowy.

-        - innych osób fizycznych, których dane zostały przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WYŻYNY” pozyskane nie od osoby, której dane dotyczą np. przez członka spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WYŻYNY” oświadcza, że udostępnia dane podmiotom trzecim, które wykonują na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY” określone czynności. Oznacza to, że musi Pani/Pan, liczyć się z możliwością przekazywania wybranych danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu będącego podstawą podjętej współpracy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WYŻYNY” jako Administrator Pani / Pana danych osobowych zobowiązuje się do każdorazowego informowania Pani/Pana o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych podmiotowi trzeciemu. Informujemy, że ma Pani / Pan prawo do wniesienia umotywowanego sprzeciwu za każdym razem wykonywania takowej czynności.  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych, Administrator Danych informuje, że ma Pani / Pan liczne prawa, o których warto wiedzieć:

-        W każdym czasie ma Pani / Pan prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

-        Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Pani/Pana danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania Pani / Pana danych, pomimo wniesienia przez Panią / Pana żądania ich usunięcia.

-        Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to ma Pani/Pan prawo zrealizować osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY” w Warszawie, w sekretariacie, na podstawie złożonego przez Panią wniosku o dostępie do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WYŻYNY”.

-        Ma Pani / Pan prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Prawo to może Pani / Pan realizować osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY” w Warszawie,
w sekretariacie, poprzez wypełnienie karty aktualizującej dane członka. Informujemy, że zaktualizowanie danych nie spowoduje ich usunięcia przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu.

-        Ma Pani / Pan prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Prawo to może Pani / Pan realizować osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY” w Warszawie, w sekretariacie. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.

-        Dodatkowo ma Pani / Pan prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych Spółdzielni na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do urzędu regulującego na działania Administratora w przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

Naszym celem jest ochrona Pani / Pana przed negatywnymi konsekwencjami przetwarzania danych osobowych, dlatego w każdym procesie przetwarzania danych osobowych staramy się określić czas ich przetwarzania, który jest adekwatny do osiągnięcia określonego w danym procesie celu. Czas ten jest zależny od przepisów prawnych, które mogą narzucać Administratorowi przetwarzanie określonych kategorii danych oraz celu jaki Administrator chce osiągnąć w związku z przetwarzaniem danych. W tym przypadku, Administrator dla każdej czynności przetwarzania danych określa czas przetwarzania, o którym jest Pani / Pan powiadamiany w otrzymywanej Informacji o Administratorze Danych, celu i zakresie przetwarzania.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, czas przetwarzania Administrator ustalił na okres jednego roku, liczony od momentu wycofania zgody lub zakończenia celu ich przetwarzania.

Po zakończeniu okresu przechowywania poszczególnych danych osobowych, w sytuacji braku możliwości uzyskania innej podstawy prawnej obligującej Administratora do kontynuowania procesu przetwarzania, dane zostaną usunięte z systemów informatycznych Spółdzielni oraz systemów podmiotów trzecich, którym dane przekazano do przetwarzania na polecenie Administratora oraz z akt. 

 

 

Warszawa dn 11.01.2018 r

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WYŻYNY" świadoma obowiązków wynikających z bycia Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych powołała Administratora Bezpieczeństwa Informacji w osobie pana Damiana Stachyry. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, pytania prosimy kierować na adres E-Mail: iodo@wyzynyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu: 734-410-899.