Warszawa 18.05.2018 r.

 

Ogłoszenie o przetargu.

 

       Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wyżyny" z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Kazury 5 ogłasza przetarg nieograniczony /w formie pisemnej/ - o zawarcie umowy
o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu użytkowego nr 37 o pow. 71,11 m2 przy ul. St. Kazury 2a w Warszawie.  Lokal usytuowany na poziomie parteru składa się dwóch pomieszczeń i WC. Kwota wywoławcza licytacji wynikająca z operatu szacunkowego rzeczoznawcy wynosi 386 000 zł.

Oferty w/s przyznania prawa do lokalu należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółdzielni wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium, najpóźniej do dn. 04.06.2018 r. z dopiskiem „PRZETARG". Otwarcie komisyjne kopert nastąpi w dn. 7.06.2018 r. Wysokość wadium w kwocie 45 000 zł. należy wnieść na konto Sp-ni PKO BP S.A. XVO/w-wa 84 1020 1156 0000 7902 0006 7421.  Lokal można obejrzeć w obecności administratora budynku w dn. 28.05.2018 r. w godz. 9:00 -10:00.  Informacji w/s przetargu i lokalu udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy ul. St. Kazury 28 tel. 22 6497607. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.