Warszawa 07.10.2020 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WYŻYNY” ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU  W KONKURSIE OFERT

NA WYNAJĘCIE PAWILONU WOLNOSTOJĄCEGO USYTUOWANEGO PRZY
UL. MEANDER 2B  
O POWIERZCHNI 53,30 m2

Oferty zawierające:     - dane oferenta, 
                                     - stawkę najmu za m2 /netto/ miesięcznie, 
                                     - proponowaną działalność, - dowód wpłaty wadium,
                                     - oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pawilonu oraz zobowiązanie, że remont elewacji i adaptację lokalu
                                       wykona we 
własnym zakresie i na własny koszt,
prosimy składać w zamkniętych kopertach w Spółdzielni – dział lokali użytkowych ul. Kazury 2A do dnia 22.10.2020 r. 
Przewidujemy preferencje dla mieszkańców Spółdzielni „WYŻYNY”. Oferent przed przystąpieniem do konkursu obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 1.000,- zł  /przelew bankowy/. W przypadku rezygnacji z podpisania umowy o najem lokalu wadium ulega przepadkowi. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru kontrahenta oraz odwołania bądź unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyn.

 PO BLIŻSZE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTACJĘ LOKALU, A TAKŻE W CELU UZGODNIENIA TERMINU OBEJRZENIA LOKALU ZAPRASZAMY
DO SPÓŁDZIELNI – DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH UL. KAZURY 2A, TEL. 22 649 76 02, 600 398 063.