Z A W I A D O M I E N I E

                   Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że na podstawie § 92 ust. 1 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie w częściach, które odbędą się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 o godz. 18:00 w następujących terminach: I – 04.06.2018r., II – 05.06.2018r., III – 07.06.2018r., IV – 08.06.2018r., V – 11.06.2018r., VI – 12.06.2018r., VII – 14.06.2018r., VIII – 15.06.2018r., IX – 18.06.2018r., X – 19.06.2018r., XI – 20.06.2018r., XII – 25.06.2018r., XIII – 26.06.2018r., XIV – 28.06.2018r., XV – 29.06.2018r. 
Informacje o zaliczeniu członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podane zostaną w oddzielnych ogłoszeniach co najmniej na 21 dni przed zebraniami każdej części.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
  2. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności w 2017r.  (Projekt uchwały)
  4. Informacja o realizacji uchwał i wniosków członków z Walnego Zgromadzenia w 2017r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.  (Projekt uchwały)
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Wyżyny” za 2017 rok oraz podziału nadwyżki bilansowej. (Projekt uchwały)
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. (Projekt uchwały) 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie SM „Wyżyny” w związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. (Projekt uchwały)
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej (dostosowanie do nowego statutu). (Projekt uchwały)
  10. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do niedzielenia Walnego Zgromadzenia na części. (Projekt uchwały)
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni do stosowania przetargu nieograniczonego, jako podstawowej formy wyboru wykonawców robót remontowych, których wartość przekracza 50.000 zł i zobowiązania Rady Nadzorczej do przygotowania regulaminu szczegółowo regulującego ten tryb. (Projekt uchwały)
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni do prowadzenia rejestru skarg i wniosków wpływających do Spółdzielni. (Projekt uchwały)
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni do podziału i przeniesienia środków zgromadzonych na funduszu remontowym mienia ogólnego na fundusz remontowy nieruchomości podstawowych – budynków mieszkalnych, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w tych budynkach. 
   (Projekt uchwały)
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni do wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. (Projekt uchwały)
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu S.M. „Wyżyny” do wystąpienia z Business Centre Club. (Projekt uchwały)
  17. Zgłoszone wnioski.
  18. Zamknięcie Zebrania.
 1. Członkowie mogą zapoznać się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

Z A W I A D O M I E N I E

        Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że I-sza część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Żabińskiego 7, Żabińskiego 8, Żabińskiego 9, Żabińskiego 10, Żabińskiego 12, Żabińskiego 14, Żabińskiego 16.

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że II-ga część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 5 czerwca 2018 r. (wtorek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Żabińskiego 18, Żabińskiego 20,  Meander 1A, Meander 2A, Belgradzka 44, Belgradzka 46, Belgradzka 46A, Belgradzka 48. 

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że III-cia część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 7 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Meander 1, Meander 2, Meander 3, Meander 4, Meander 5, Meander 6, Meander 7, Meander 10, Meander 12, Braci Wagów 2, Braci Wagów 4

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że IV-ta część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 8 czerwca 2018 r. (piątek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Meander 8, Meander 9, Meander 11, Meander 13, Meander 14, Meander 15, Meander 16, Meander 17, Meander 18, Meander 20

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

 

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że V-ta część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

 Belgradzka 50, Belgradzka 52, Na Uboczu 2, Na Uboczu 4, Na Uboczu 6, Na Uboczu 8, Braci Wagów 1

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

 

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że VI-ta część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 12 czerwca 2018 r. (wtorek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Na Uboczu 10, Na Uboczu 12, Na Uboczu 14, Na Uboczu 16, Na Uboczu24, Na Uboczu 26

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

 

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że VII-ma część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 14 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Na Uboczu 18 Na Uboczu 20, Na Uboczu 22, Na Uboczu 28, Braci Wagów 11

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

 

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że VIII-ma część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

NKazury 1, Kazury 2, Kazury 2A, Kazury 2B, Kazury 2C, Kazury 2D, Kazury 2E, Kazury 2F, Kazury 4, Kazury 5, Kazury 6

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

 

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że IX-ta część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Meander 19, Meander 21, Meander 22, Meander 23, Braci Wagów 20

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

 

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że X-ta część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 19 czerwca 2018 r. (wtorek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Kazury 7, Kazury 8, Kazury 10, Kazury 11, Kazury 12, Kazury 13, Kazury 14, Kazury 15

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

 

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że XI-ta część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Kazury 16, Kazury 17, Kazury 19, Kazury 21, Kazury 22, Kazury 24, Kazury 26, Kazury 28

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.pl.

 

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że XII-ta część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 25  czerwca 2018 r. (poniedziałek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Kazury 18, Kazury 20, Pileckiego 110, Pileckiego 112, Pileckiego 114, Pileckiego 116

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni 
www.wyzyny.pl.

 

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że XIII-ta część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Małej Łąki 2, Małej Łąki 4, Małej Łąki 6, Małej Łąki 8, Małej Łąki 28, Żabińskiego 2, Żabińskiego 3, Żabińskiego 4, Żabińskiego 5, Żabińskiego 6

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni 
www.wyzyny.pl.

 

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że XIV-ta część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Małej Łąki 1, Małej Łąki 3, Małej Łąki 5, Małej Łąki 7, Małej Łąki 9, Małej Łąki 10, Małej Łąki 11, Małej Łąki 13, Małej Łąki 19, 
Małej Łąki 21, Małej Łąki 23

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni 
www.wyzyny.pl.

 

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że XV-ta część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) godz. 18:00 i obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

Małej Łąki 15, Małej Łąki 17, Małej Łąki 72, Małej Łąki 74, Małej Łąki 76, Małej Łąki 78, Małej Łąki 80, Małcużyńskiego 5, 
Małcużyńskiego 7, Małcużyńskiego 9, Małcużyńskiego 11

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni 
www.wyzyny.pl.

  _________________________________________________

  

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z WALNEGO ZGROMADZENIA '2017.

odbytego w 2017 r. w częściach w dniach: I część - 29.05., II część - 05.06., III część - 06.06., IV część - 07.06., V część - 08.06., VI część - 09.06., VII część - 19.06., VIII część - 20.06., IX część - 21.06., X część - 23.06., XI część - 26.06., XII część - 27.06., XIII część - 28.06., XIV część - 29.06., XV część - 30.06.2017r.,  sporządzony w trybie § 102 ust. 3 Statutu S. M.  WYŻYNY.

Stwierdza się, że Walne Zgromadzenie, w wyniku zliczenia liczby głosów, podjęło uchwały w sprawie: 

Nr 1 – zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego Zarządu za 2016 rok246 głosami za, 26 przeciw, przy 31 wstrzymujących się ( Sprawozdanie Zarządu );
Nr 2 przyjęcia wniosków wynikających z protokółu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2013-2015255 głosami za, 10 przeciw, przy 29 wstrzymujących się;
Nr 3
przyjęcia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej za 2016 rok229 głosami za, 31 przeciw, przy 41 wstrzymujących się (
Sprawozdanie Rady Nazorczej );
Nr 4zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Wyżyny” za 2016 rok264 głosami za, 16 przeciw, przy 23 wstrzymujących się ( Sprawozdanie finansowe );
Nr 5przeznaczenia pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej spółdzielni (zysku netto)284 głosami za, 2 przeciw, przy 18 wstrzymujących się;
Nr 6
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – K. Gosławskiemu252 głosami za, 14 przeciw, przy 37 wstrzymujących się;
Nr 7 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – C. Graczykowi254 głosami za, 14 przeciw, przy 37 wstrzymujących się;
Nr 8 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – P. Makohinowi – 241 głosami za, 20 przeciw, przy 43 wstrzymujących się;
Nr 9wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych R.P.272 głosami za;
Nr 10 wyboru członków Rady Nadzorczej SM „Wyżyny” na kadencję 2017-2020 osób, które spośród kandydatów otrzymały największą liczbę głosów: 

 1. Anna Przedborska                - 261 głosów,
 2. Małgorzata Ruszkowska       - 258 głosów,
 3. Witold Choiński                     - 258 głosów,
 4. Zbigniew Kujawa                   - 256 głosów,
 5. Marek Piotrowski                   - 252 głosy,
 6. Maria Rokicka                        - 244 głosy,
 7. Piotr Sztandur                        - 244 głosy,
 8. Marta Żebrowska-Puchalska - 242 głosy,
 9. Joanna Ambroży                    - 229 głosów,
 10. Wojciech Chmielewski           - 224 głosy,
 11. Mieczysław Grodzki               - 217 głosów,
 12. Hanna Wodzińska                  - 214 głosów,
 13. Tadeusz Zimiński                   - 209 głosów,
 14. Arkadiusz Graczykowski        - 199 głosów,
 15. Mirosław Jadczak                   - 193 głosów. 

  Osoby, które nie zostały wybrane:
 1. Urszula Kozieradzka – 80 głosów,
 2. Jolanta Latała - 72 głosy,
 3. Mariusz Sobiech – 55 głosów,
 4. Krzysztof Oporski – 49 głosów,
 5. Krzysztof Chruściak – 48 głosów.

Nr 11wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego i ułamkowego udziału we współwłasności garażu237 głosami za, 9 głosami przeciw, przy 29 wstrzymujących się;
Nr 12 zobowiązania Zarządu do zamieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni dokumentów, zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych238 głosami za, 0 przeciw, przy 14 wstrzymujących się;
Nr 13 zobowiązania Rady Nadzorczej do opracowania regulaminu wynagradzania członków Zarządu i umieszczenia go na stronie internetowej Spółdzielni196 głosami za, 30 przeciw, przy 26 wstrzymujących się;
Nr 14 zobowiązania Zarządu do wyjaśnienia kwoty zadłużenia budynku przy ul. Kazury 6225 głosami za, 0 przeciw, przy 25 wstrzymujących się.
 

Stwierdza się, że Walne Zgromadzenie, w wyniku zliczenia ilości głosów, nie podjęło uchwał w sprawie:
-  zobowiązania Rady Nadzorczej do podziału Walnego Zgromadzenia na nie więcej niż 3 części – 65 głosów za, 166 przeciw, przy 27 wstrzymujących się;
-   zobowiązania Rady Nadzorczej do podziału Walnego Zgromadzenia na nie więcej niż 10 części – 39 głosów za, 152 przeciw, przy 57 wstrzymujących się;
-  zmian w statucie SM „Wyżyny” dotyczących przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w 1 części a nie w 15 częściach oraz likwidacji Zebrania Przedstawicieli – 20 głosów za, 170 przeciw, przy 55 wstrzymujących się.

Integralną część powyższego protokółu stanowią załączniki:
Nr 1 – uchwały od nr 1 do 14 podjęte przez Walne Zgromadzenie;
Nr 2 – protokóły z części Walnego Zgromadzenia od I do XV.

Protokół sporządziła: Katarzyna Dymowska                                                

Podpisy Przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

I. Arkadiusz Graczykowski,  II. Piotr Olczyk, III. Barbara Michalska, IV. Krzysztof Oporski, V. Marek Zaleski, VI. Andrzej Zdzieborski, VII. Zbigniew Kujawa , VIII. Stanisław Kunikowski, IX. Jacek Kikosicki, X. Anna Przedborska,  XI. Mieczysław Grodzki, XII. Witold Choiński, XIII. Wiesława Roszak, XIV. Agnieszka Danelczyk, XV. Milena Dąbkowska.