Protokół końcowy z Walnego Zgromadzenia

odbytego w 2018 r. w częściach w dniach: 
I-część 04.06., II-część 05.06., III-część 07.06., IV-część 08.06., V-część 11.06., VI-część 12.06., VII-część 14.06., VIII-część 15.06., IX-część 18.06., X-część 19.06., XI-część 20.06., XII-część 25.06., XIII-część 26.06., XIV-część 28.06., XV-część 29.06.2018 r., sporządzony w trybie § 102 ust. 3 Statutu SM „Wyżyny”.

Stwierdza się, że Walne Zgromadzenie, w wyniku zliczenia liczby głosów, podjęło uchwały w sprawie: 
Nr 1 – zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego Zarządu za 2017 rok276 głosami za, 16 przeciw, przy 33 wstrzymujących się ( Sprawozdanie Zarządu ).
Nr 2 – przyjęcia Sprawozdania Rocznego Rady Nadzorczej za 2017 rok266 głosami za, 35 przeciw, przy 44 wstrzymujących się (Sprawozdanie Roczne Rady Nadzorczej)
Nr 3 – zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego SM „Wyżyny” za 2017 rok305 głosami za, 6 przeciw, przy 29 wstrzymujących się (Sprawozdanie Finansowe )
Nr 4 – podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto)323 głosami za, 3 przeciw, przy 19 wstrzymujących się
Nr 5 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – K. Gosławskiemu283 głosami za, 22 przeciw, przy 40 wstrzymujących się
Nr 6 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – C. Graczykowi280 głosami za, 26 przeciw, przy 42 wstrzymujących się
Nr 7 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – P. Makohinowi265 głosami za, 31 przeciw, przy 52 wstrzymujących się
Nr 8 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – A. Gradowi260 głosami za, 36 przeciw, przy 52 wstrzymujących się
Nr 9 – zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny”295 głosami za, 18 przeciw, przy 15 wstrzymujących się
Nr 10 – przyjęcia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej290 głosami za, 5 przeciw, przy 25 wstrzymujących się.

Stwierdza się, że Walne Zgromadzenie, w wyniku zliczenia ilości głosów, nie podjęło uchwał w sprawie:
-          zobowiązania Rady Nadzorczej do niedzielenia Walnego Zgromadzenia na części - 78 głosów za, 223 przeciw, przy 24 wstrzymujących się,
-          zobowiązania Zarządu Spółdzielni do stosowania przetargu nieograniczonego, jako podstawowej formy wyboru wykonawców robót remontowych, których wartość przekracza 50.000 zł i zobowiązania Rady Nadzorczej do przygotowania regulaminu szczegółowo regulującego ten tryb - 82 głosów za, 169 przeciw, przy 59 wstrzymujących się
-          zobowiązania Zarządu Spółdzielni do prowadzenia rejestru skarg i wniosków wpływających do Spółdzielni - 68 głosów za, 200 przeciw, przy 40 wstrzymujących się
-          zobowiązania Zarządu Spółdzielni do podziału i przeniesienia środków zgromadzonych na funduszu remontowym mienia ogólnego na fundusz remontowy nieruchomości podstawowych  – budynków mieszkalnych, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w tych budynkach - 11 głosów za, 263 przeciw, przy 32 wstrzymujących się
-          zobowiązania Zarządu Spółdzielni do wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP - 23 głosów za, 229 przeciw, przy 44 wstrzymujących się
-          zobowiązania Zarządu S.M. „Wyżyny” do wystąpienia z Business Centre Club - 55 głosów za, 208 przeciw, przy 38 wstrzymujących się

Integralną część powyższego protokółu stanowią załączniki:
-          Nr 1 – uchwały od nr 1 do 10 podjęte przez Walne Zgromadzenie
-          Nr 2 – protokoły z części Walnego Zgromadzenia od I do XV

Protokół sporządziła:    Katarzyna Dymowska                                                

Podpisy Przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

I. Krzysztof Oporski , II. Marek Zaleski, III. Andrzej Zdzieborski, IV. Zbigniew Kujawa, V. Jacek Kikosicki, VI. Anna Przedborska, VII. Henryk Mądry, VIII. Witold Choiński, 
IX. Stanisław Kunikowski, X. Marcin Otyś, XI. wz. Agnieszka Danelczyk, XII. Paweł Wąsowski, 
XIII. Jolanta Grunwald, XIV. Piotr Olczyk, XV. Andrzej Izdebski.