PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z WALNEGO ZGROMADZENIA

odbytego w 2017 r. w częściach w dniach: I część - 29.05., II część - 05.06., III część - 06.06., IV część - 07.06., V część - 08.06., VI część - 09.06., VII część - 19.06., VIII część - 20.06., IX część - 21.06., X część - 23.06., XI część - 26.06., XII część - 27.06., XIII część - 28.06., XIV część - 29.06., XV część - 30.06.2017r.,  sporządzony w trybie § 102 ust. 3 Statutu S. M.  WYŻYNY.

Stwierdza się, że Walne Zgromadzenie, w wyniku zliczenia liczby głosów, podjęło uchwały w sprawie: 

Nr 1 – zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego Zarządu za 2016 rok246 głosami za, 26 przeciw, przy 31 wstrzymujących się ( Sprawozdanie Zarządu );
Nr 2 przyjęcia wniosków wynikających z protokółu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2013-2015255 głosami za, 10 przeciw, przy 29 wstrzymujących się;
Nr 3
przyjęcia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej za 2016 rok229 głosami za, 31 przeciw, przy 41 wstrzymujących się (
Sprawozdanie Rady Nazorczej );
Nr 4zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Wyżyny” za 2016 rok264 głosami za, 16 przeciw, przy 23 wstrzymujących się ( Sprawozdanie finansowe );
Nr 5przeznaczenia pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej spółdzielni (zysku netto)284 głosami za, 2 przeciw, przy 18 wstrzymujących się;
Nr 6
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – K. Gosławskiemu252 głosami za, 14 przeciw, przy 37 wstrzymujących się;
Nr 7 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – C. Graczykowi254 głosami za, 14 przeciw, przy 37 wstrzymujących się;
Nr 8 – udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – P. Makohinowi – 241 głosami za, 20 przeciw, przy 43 wstrzymujących się;
Nr 9wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych R.P.272 głosami za;
Nr 10 wyboru członków Rady Nadzorczej SM „Wyżyny” na kadencję 2017-2020 osób, które spośród kandydatów otrzymały największą liczbę głosów: 

 1. Anna Przedborska                - 261 głosów,
 2. Małgorzata Ruszkowska       - 258 głosów,
 3. Witold Choiński                     - 258 głosów,
 4. Zbigniew Kujawa                   - 256 głosów,
 5. Marek Piotrowski                   - 252 głosy,
 6. Maria Rokicka                        - 244 głosy,
 7. Piotr Sztandur                        - 244 głosy,
 8. Marta Żebrowska-Puchalska - 242 głosy,
 9. Joanna Ambroży                    - 229 głosów,
 10. Wojciech Chmielewski           - 224 głosy,
 11. Mieczysław Grodzki               - 217 głosów,
 12. Hanna Wodzińska                  - 214 głosów,
 13. Tadeusz Zimiński                   - 209 głosów,
 14. Arkadiusz Graczykowski        - 199 głosów,
 15. Mirosław Jadczak                   - 193 głosów. 

  Osoby, które nie zostały wybrane:
 1. Urszula Kozieradzka – 80 głosów,
 2. Jolanta Latała - 72 głosy,
 3. Mariusz Sobiech – 55 głosów,
 4. Krzysztof Oporski – 49 głosów,
 5. Krzysztof Chruściak – 48 głosów.

Nr 11wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego i ułamkowego udziału we współwłasności garażu237 głosami za, 9 głosami przeciw, przy 29 wstrzymujących się;
Nr 12 zobowiązania Zarządu do zamieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni dokumentów, zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych238 głosami za, 0 przeciw, przy 14 wstrzymujących się;
Nr 13 zobowiązania Rady Nadzorczej do opracowania regulaminu wynagradzania członków Zarządu i umieszczenia go na stronie internetowej Spółdzielni196 głosami za, 30 przeciw, przy 26 wstrzymujących się;
Nr 14 zobowiązania Zarządu do wyjaśnienia kwoty zadłużenia budynku przy ul. Kazury 6225 głosami za, 0 przeciw, przy 25 wstrzymujących się.
 

Stwierdza się, że Walne Zgromadzenie, w wyniku zliczenia ilości głosów, nie podjęło uchwał w sprawie:
-  zobowiązania Rady Nadzorczej do podziału Walnego Zgromadzenia na nie więcej niż 3 części – 65 głosów za, 166 przeciw, przy 27 wstrzymujących się;
-   zobowiązania Rady Nadzorczej do podziału Walnego Zgromadzenia na nie więcej niż 10 części – 39 głosów za, 152 przeciw, przy 57 wstrzymujących się;
-  zmian w statucie SM „Wyżyny” dotyczących przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w 1 części a nie w 15 częściach oraz likwidacji Zebrania Przedstawicieli – 20 głosów za, 170 przeciw, przy 55 wstrzymujących się.

Integralną część powyższego protokółu stanowią załączniki:
Nr 1 – uchwały od nr 1 do 14 podjęte przez Walne Zgromadzenie;
Nr 2 – protokóły z części Walnego Zgromadzenia od I do XV.

Protokół sporządziła: Katarzyna Dymowska                                                

Podpisy Przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

I. Arkadiusz Graczykowski,  II. Piotr Olczyk, III. Barbara Michalska, IV. Krzysztof Oporski, V. Marek Zaleski, VI. Andrzej Zdzieborski, VII. Zbigniew Kujawa , VIII. Stanisław Kunikowski, IX. Jacek Kikosicki, X. Anna Przedborska,  XI. Mieczysław Grodzki, XII. Witold Choiński, XIII. Wiesława Roszak, XIV. Agnieszka Danelczyk, XV. Milena Dąbkowska.