SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI : 

Prezes Zarządu Spółdzielni: mgr inż. Krzysztof Gosławski:       
          - kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni a w szczególności nadzoruje prace w zakresie spraw technicznych i remontowych, ekonomicznych,      lokali użytkowych, organizacyjno - prawnych i rozpatruje sprawy interwencyjne. 

Z-ca Przezesa Zarządu: inż. Cyryl Graczyk :
          - nadzoruje prace w zakresie spraw  członkowsko - mieszkaniowych, obsługi finansowej, rozliczeń z członkami i windykacji należności.

Z-ca Prezesa Zarządu: mgr Piotr Makohin:
          - nadzoruje prace w zakresie bieżącej obsługi i eksploatacji zasobów Spółdzielni oraz działalności Natolińskiego Ośrodka Kultury.     

Społeczny Członek Zarządu: Andrzej Grad:
          - odpowiada za komunikację  z członkami spółdzielni,  organizację zebrań statutowych i spotkań z mieszkańcami spółdzielni, nadzoruje realizację uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, organizuje posiedzenia Komisji  Rady Nadzorczej.

 

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów według określonych kompetencji w poniedziałki i czwartki od 16:00 do 18:00 ( po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie ).